Projekt RAILGATE

Projekty

Rok 2019

Rok 2018

9.1.2018 - Mandátna zmluva na Vo
Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody
(1651.66 kb)

Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody (RailGate)

Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko
Európsky fond regionálneho rozvoja; 491 239,97 eur

Partneri:
Detská železnica Košice
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Vypracovanie technickej a súvisiacej dokumentácie, oprava a zmena rušňa T211 pre projekt SKHU/1601/1.1/031: ,,Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“

Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
(498.5 kb)
Špecifikácia predmetu zákazky
Špecifikácia predmetu zákazky
(337.85 kb)
Spôsob určenia ceny
Spôsob určenia ceny
(253.15 kb)
Zmluva o diele
Zmluva o diele
(234.29 kb)

Rok 2018

Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot

Nadácia VUB nám poskytla grant na vytvorenie bezpečného priestoru pre rodičov a najmenších cestujúcich na Detskej železnici Košice na detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom.

Január 2018                                                              Nadácia VUB                                                                           3000 €

Rok 2017

Zriadenie mulltifunkčnej miestnosti

Krajská organizácia cestovného ruchu nám poskytla grant vo výške 10 000 € na projekt "Zriadenie mulltifunkčného ihriska pre návštevníkov detskej železnice."

December 2017                                                          Krajská organizácia CR                                              10 000 €

Jazda historickým vlakom, na vychádzku do prírody s motorákom

Fond zdravia Mesta Košice nám poskytol grant na projekt pod názvom "Jazda historickým vlakom, na vychádzku do prírody s motorákom" na prenájom historickej vlakovej súpravy, vypravenie rušňa T 212.1600, vystúpenie historických šermiarov, tvorivé dielne a zdravé občerstvenie, vlaková čata, prevádzkové náklady, poplatky za dopravnú cestu, kapustnica a ohňostroj.

December 2017                                                    Fond zdravia Mesta Košice                                                        2 865 €

Nové priestory mladých železničiarov v novej staničnej budove

Karpatská nadácia nám poskytla grant na stavebnú prípravu a zeriadenie nových priestorov mladých železničiarov Košickej detskej železnice v priestoroch novopostavenej staničnej budovy detskej železnice v stanici Čermeľ.

August 2017                                                         Karpatská nadácia                                                                                 2 460 €

Nové osvetlenie

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Visit Košice a súčasne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vybudovali sme  nové nástupište ( dlažba, obrubníky), neskôr bol realizovaný nákup a výroba osvetlenia a taktiež o osadenie stĺpov osvetlenia.

Júl 2017                                                                  Visit Košice                                                                                              5 000 €

Obnova a reštaurovanie Katky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nám pomohlo s obnovou a reštaurovaním nášho úzkorozchodného parného rušňa U 36.003 z roku 1884 (Katka). ˇVďaka dotácii vo výške 9 000 € nám Katka bude ešte dlho slúžiť.

Jún 2017                                                                 Ministertsvo kultúry Slovenskej republiky                                                     9 000 €

Nová elektroinštalácia

V júli 2017 nám Východoslovenská distribučná, a.s. pomohla pri inštalácií našej novej stanice. Darovala nám 1 246 € na inštalačný materiál.

Júl 2017                                                                Východoslovenská distribučná, a.s.                                                               1 246 €

Opäť žiarime 

SVETLÁ  ZVUK  AKCIA.  Nové osvetlenie, ozvučenie a vybudovanie nového perónu vďaka Košice Turizmus. Naša detská železnička opäť vyzerá lepšie aj so svojím novým nástupištím.

Júl 2017                                                                 Košice - Tutizmus                                                                                              5 000 €

Nádacia VÚB

Výstavba prvej obnovenej staničnej budovy detskej železnice v nástupnej stanici Čermeľ sa naplno rozbehla koncom roka 2016. Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie VUB vo výške 10 000 €.

Rok 2016

Rok 2015

V roku 2015 pokračujeme…

Karpatská nadácia a U. S. Steel Košice podporia program osláv 60. výročia vzniku Detskej železnice. 

Košice 12.3.2015 - Detskú železnicu v Košiciach čaká prelomový rok a významné jubileum, počas ktorého chce upevniť dobrovoľnícku základňu mladých železničiarov, opraviť časť trate či zorganizovať niekoľko desiatok kultúrnych podujatí. Zlatým klincom celoročných osláv 60. výročia bude príchod historickej lokomotívy KRUTWIG. Aktivity nadšencov z Čermeľa aj v tomto roku podporí U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia.

Občianske združenie Detská železnica Košice získalo od oceliarskej spoločnosti aj v tomto roku finančnú podporu v rámci programu Spoločne pre región, ktorý pre spoločnosť U. S. Steel spravuje Karpatská nadácia. Grant použije najmä na prípravu programu a činnosť Klubu mladých železničiarov. Tí za tri roky pôsobenia na detskej železnici nadobudli zručnosti a skúsenosti, ktoré v tomto roku naplno využijú aj pri organizácii podujatí, komunikácii s verejnosťou, starostlivosti o cestujúcich či animačnej činnosti.

„Pripravujeme niekoľko významných aktivít a programov, ktoré by sme radi „zverili“ práve mladým dobrovoľníkom tak, aby sa upevnili v pracovných návykoch, zodpovednom rozhodovaní, možno až riadení, všetko pod dozorom dospelých,“ priblížil riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehotský.

Sezóna na železničke ešte nezačala, ale už teraz sa intenzívne pracuje na novinkách. „V týchto dňoch finišujeme s prípravou na výmenu starých podvalov na trati. Pripravujeme vozidlá na sezónu a v septembri nám pribudne unikátny parný rušeň KRUTWIG, ktorý práve rekonštruujú reštaurátori v Čechách. Je to počin, ktorý presiahne nielen hranice Košíc, regiónu, ale i Slovenska. Bude to jediný parný rušeň tohto typu, ktorý sa na Slovensku dochoval a prevádzkovať sa bude len v Košiciach,“ prezradil plány na tohtoročnú sezónu Ľ. Lehotský.

Oslavujte s nami

Košická detská historická železnica si v roku 2015 pripomína 60 rokov od svojho vzniku (1955). Patrila medzi prvú stálu detskú úzkorozchodnú železnicu v bývalom Československu, ktorej účelom bola príprava mládeže na službu pri „veľkej“ železnici.

Od úspešných rokov dospela koncom 80. rokov 20. storočia na pokraj zániku. Po zmene spoločenských pomerov od roku 1989 dostala novú šancu a postupne sa prepracovala na najnavštevovanejšiu atrakciu Košíc. Zachovaná ostala aj pôvodná myšlienka výchovy mladých ľudí k práci na železnici v podobe Klubu mladých železničiarov, ktorý vďaka OZ Detská železnica Košice úspešne funguje od roku 2012.

Zachovaný inventár železnice je z historického hľadiska veľmi významný. Doposiaľ je na trati prevádzkovaná najstaršia funkčná parná lokomotíva na Slovensku (U 36.003 vyrobená v roku 1884). Lokomotíva spolu so 7 vagónmi bola v roku 1993 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dodnes zachovaný súbor vozidiel tvorí unikátnu zbierku s rozchodom 1000 mm, ojedinelú nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Rok 2015 sa na Detskej železnici ponesie v oslavnom duchu. Pripravili sme pre vás sériu podujatí, ktorých cieľom bude zviditeľnenie tejto jedinečnej technicko-kultúrnej atrakcie. Detská železnica má za sebou tri roky úspešného kreovania nového kultúrneho bodu v meste. Vozový park v tomto roku obohatí ďalšia parná lokomotíva – slovenský unikát- Krutwig.

Vyhodnotenie verejnej zbierky 2014/2015

Váš list/zo dňa                                      Naše číslo                         Vybavuje/ linka                                                  Košice                                       
OU- KE – OVVS1- 2014/029729       10 / 2015 - KDHZ             Mgr. Lehotský Ľubomír /0905412 322          28.10.2015

OZ DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE 

IČO: 42241189; DIČ: 2023227657; Registračné číslo: VVS/1-900/90-371 49 (z 9.3.2011- Min.vnútra SR)

Tel.: +421 905 412 322;

Bankové spojenie: č. účtu: 2920862649/1100;

ZÁPISNICA o: vyhodnotení verejnej zbierky na Košickej detskej historickej železnici v Čermeli v sezóne 2014/2015 právnickou osobou: Detská železnice Košice, o.z.

Na základe povolenia verejnej zbierky, zapísanej v registri zbierok pod č. 801-2014- 029729 , ktorú povolil správny orgán: Okresný úrad Košice, Komenského 52, pod názvom: „S. O. S. DETSKÁ ŽELEZNICA“ na všeobecne prospešný účel zachovania kultúrnych hodnôt, na záchranu a opravu historických koľajových vozidiel na Košickej detskej železnici. Zodpovednou osobou za zbierku bol Mgr. Igor Holéczy, Moyzesova 47, Košice. Zbierka bola povolená: a/ od 1.8. 2014 do 31.7. 2015 do stacionárnych pokladničiek - VYKONALA SA a b/ od 1.8. 2014 do 31.7. 2015 predajom predmetov – NEUSKUTOČNILA SA z dôvodu neuvoľnenia suvenírov pre tento účel. Zbierka sa vykonala v období od 25. 4. 2015 do 31.7. 2015 v meste Košice v priestoroch nástupnej stanice Čermeľ v Čermeľskom údolí, do stacionárnej pokladničky, ktorá bola umiestnená pri výdajnom okienku cestovných lístkov s evidenčným číslom 1, zapečatená. Za celý čas konania zbierky nebola otvorená. Komisionálne sme ju otvorili dňa 14.8.2015 za účasti Mgr. I. Holéczyho, P. Kočiška a Ľ. Lehotského. Spočítaním sa zistilo, že v pokladničke sa nachádzali mince a papierové peniaze v mene: EURO, v celkovej hodnote: 1348,99 €. Slovom: Jedentisíctristoštyridsaťosem eur a 99 Centov. Financie bolo následne vložené na účet Detskej železnice Košice v Tatrabanke pod číslom: 3027000942/1100. Chceme zároveň upozorniť, že pôvodne uvedený účet 2923874063/1100, uvedený v rozhodnutí, sme po konzultácii s Tatrabankou a.s. nemohli na tento účel použiť, nakoľko bol zriadený iba na príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a nie verejnej zbierky, čo sme si pri podávaní žiadosti o verej. zbierku nevedeli. Za pochopenie ďakujeme.

K vyhodnoteniu prikladáme kópiu vkladového lístku do Banky.

Mgr. Igor Holéczy                                              Peter Kočiško                                                    Mgr. Ľubomír Lehotský,

zodpovedný za zbierku                                    pokladník DŽK                                                   predseda OZ DŽK

Karpatská nadáciaProjekt Mladý železničiar

Cieľom projektu Mladý železničiar – ochrana a záchrana detskej železničky je prostredníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľnočasové aktivity pre deti a mládež na Detskej železnici - ojedinelej slovenskej atrakcii, ktorá tradične patrí ku Košiciam a Košickému kraju.

Vďaka podpore Karpatskej nadácie a U. S Steel Košice v rámci programu Spoločne pre región sa nám už od roku 2013 darí budovať kvalitnú základňu dobrovoľníkov "Klub priateľov DŽ" a mladých železničiarov, teda adeptov pre záchranu a rozvoj kultúrneho a technického dedičstva. Našou snahou je v specifických podmienkach Detskej železnice Košice a vypestovať mladých ľuďoch vzťah k histórii a tradícii mesta, v ktorom žijú.

Rok 2014

 V roku 2014
 • zriadenie minimúzea
 • klubovňu pre mladých železničiarov
 • obnoviť pôvodné prvky – návestidlá, ktoré sú momentálne schátrané
 • nainštalovať a spojazdniť staničné hodiny a informačnú tabuľu

Rok 2013

 V roku 2013 sa podarilo

 • usporiadať 3 workshopy a jeden celý deň predstavenie s dopravnou tématikou. Postaralo sa oň divadlo NEON v podobe štyroch výstupov dňa 25.5. 2013
 • Zakúpiť materiálové vybavenie na prácu pri reštautrovaní a záchrane vagónov.
 • Vyrobiť preukazy aj s logom Karpatskej nadácie a U.S.Steel na registráciu mladých železničiarov, šatky, tričká, zakúpili sa reflexné vesty.
 • Zakúpiť pracovné a edukatívne zápisníky mladých železničiarov: „Pozor, vlak! vraví Ľubka – motorák“
 • Vydať náučné DVD: „Mladý železničiar na trati“
 • Opraviť jeden služobný historický vagón
 • Zakúpiť lavice a stoličky - Vyrobiť mobilnú detskú atrakciu – fotopanel
 • Renovovať strechu na troch vagónoch
 • Odstrániť staré nátery na krytom osobnom vozni AB/ú, ktorý nebol prevádzkovaný od polovice 90-tych rokov a chátral.
 • Spolu s mladýcmi železničiarmi vydať 4 čísla R – žurnálu, kde v čísle 1/2013 a 2/2013 sme sa venovali problematike projektu: MLADÝ ŽELEZNIČIAR – ochrana a záchrana detskej železničky.

Rok 2016

Naši partneri