Projekt RAILGATE

Ochrana osobných údajov

Na železničnej stanici Čermeľ a Alpinka, taktiež aj Výhybne Vpred môžete byť zaznamenaní kamerovými informačnými systémami (KIS)Záznamy z KIS slúžia na  riadenie dopravy, vyšetrovanie dopravných nehôd, škôd, na ochranu zdravia, života našich zamestnancov, dobrovoľníkov a cestujúcich, na ochranu majetku a iné.


Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovými informačnými systémami v priestoroch železničných staníc a výhybne:

Účel spracúvania osobných údajov:

zabezpečenie dôkazov potrebných na vyšetrenie dopravnej nehody, škodovej, mimoriadnej a technickej udalosti pri prevádzkovaní špeciálnej dráhy, zabezpečenie ochrany zdravia, života a majetku cestujúcich, zamestnancov a dobrovoľníkov dopravcu, majetkových hodnôt prevádzkovateľa a tretích strán prostredníctvom kamerových informačných systémov a riadenie dopravy.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

bezpečnosť, ochrana zdravia a života cestujúcich pri preprave, zamestnancov a dobrovoľníkov dopravcu, ochrana majetkových hodnôt prevádzkovateľa, cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky, riadenie dopravy, plynulosť a bezpečnosť  dopravy.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcov:

orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, iné vyšetrovacie orgány, Dráhový stavebný úrad.

Doba uchovávania osobných údajov:  Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje sú zaznamenané (poskytnuté dotknutými osobami) na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Naši partneri