Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Ochrana osobných údajov

Na železničnej stanici Čermeľ a Alpinka, taktiež aj Výhybne Vpred môžete byť zaznamenaní kamerovými informačnými systémami (KIS)Záznamy z KIS slúžia na  riadenie dopravy, vyšetrovanie dopravných nehôd, škôd, na ochranu zdravia, života našich zamestnancov, dobrovoľníkov a cestujúcich, na ochranu majetku a iné.


Informácie pre osoby vstupujúce do priestorov a objektov prevádzkovaných spoločnosťou Detská železnica Košice, o.z.. o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len“ Nariadenie“)

Prevádzkovateľ: Detská železnica Košice, o.z. so sídlom Aténska 15, 040 13 Košice, IČO 422 411 89, zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-371 49 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) kontakt: kezeleznica@gmail.com

Zástupca prevádzkovateľa: Mgr. Ľubomír Lehotský, riaditeľ, tel. kontakt +421 905 412 322, email: kezeleznica@gmail.com

UPOZORNENIE:

Označený priestor, v ktorom sa nachádzate alebo do ktorého vstupujete, je monitorovaný kamerovým systémom

Účel monitorovania priestorov:

Prevádzkovateľ vykonáva video monitoring a získava vizuálne záznamy v priestoroch a objektoch vo svojom užívaní a prevádzke prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a poriadku, ochrany majetku vo vlastníctve alebo správe prevádzkovateľa a predchádzania trestnej činnosti a priestupkov. Vykonané záznamy môžu byť použité na účely dokazovania v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo pri vymáhaní nárokov na náhradu škody.

Monitorované priestory:

Každý monitorovaný priestor je označený ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto informácie. Prevádzkovateľ monitoruje najmä: priestory železničných staníc Čermeľ, Vpred a Alpinka, vnútorné priestory prístupné verejnosti, vchody, časti železničnej infraštruktúry a vozidiel, železničné priecestia a atd.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia, nakoľko je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa ako aj tretej strany, čím sa rozumie zabezpečenie poriadku a bezpečnosti, ochrana železničnej infraštruktúry a iného majetku, predchádzanie trestnej činnosti a priestupkom a súvisiace dokazovanie v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo na účely vymáhania nárokov na náhradu škody.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

V prípade poškodenia majetku alebo podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu ·sa záznam z kamerového systému poskytne polícii, súdu a iným orgánom činným v trestnom konaní, alebo orgánom štátnej správy v priestupkovom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov:

V prípade, ak nebude záznam využitý na účely dokazovania, bude zlikvidovaný do 15 dní do jeho vyhotovenia.

Práva dotknutej osoby:

Osoba nachádzajúca sa v monitorovanom priestore je dotknutou osobou a prináležia je nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, na nasledovnejadrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, prípadne elektronicky na: statny.dozor@pdp.gov.sk.Zásady ochrany osobných údajov pri používaní bezplatnej aplikácie 

DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE, o. z., vytvoril aplikáciu Detská železnica Košice „služba“ ako bezplatnú aplikáciu. Túto službu poskytuje spoločnosť DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE, o. z. bez akýchkoľvek nákladov a je určená na použitie ako taká.
Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ak sa niekto rozhodol využiť našu službu.

Ak sa rozhodnete využívať našu službu, súhlasíte so zhromažďovaním a využívaním informácií v súvislosti s touto politikou. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na poskytovanie a zdokonaľovanie služby. Vaše údaje nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Zber a použitie informácií

Kvôli lepšiemu zážitku pri používaní našej služby môžeme požadovať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Informácie, ktoré požadujeme, si uchováme a použijeme podľa popisu v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


Aplikácia využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na vašu identifikáciu.
Odkaz na zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán používaných aplikáciou

• Služby Google Play

Prihlasovacie údaje

Chceme vás informovať, že vždy, keď používate našu službu, v prípade chyby v aplikácii zhromažďujeme údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) na vašom telefóne s názvom Prihlasovacie údaje. Tieto údaje môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia („IP“), názov zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia aplikácie pri využívaní našej služby, čas a dátum vášho používania služby a ďalšie štatistiky.

Súbory cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré sa bežne používajú ako anonymné jedinečné identifikátory. Tieto sa odosielajú do vášho prehliadača z navštívených webových stránok a ukladajú sa do vnútornej pamäte zariadenia.
Táto služba tieto „cookies“ výslovne nepoužíva. Aplikácia však môže použiť kód tretej strany a knižnice, ktoré používajú „súbory cookie“ na zhromažďovanie informácií a zlepšenie svojich služieb. Máte možnosť tieto súbory cookies prijať alebo odmietnuť a vedieť, kedy sa súbor cookie odosiela do vášho zariadenia. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše súbory cookie, možno nebudete môcť niektoré časti tejto služby používať.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a fyzické osoby tretích strán z týchto dôvodov:
• uľahčiť naše služby;
• poskytovať službu v našom mene;
• vykonávať služby súvisiace so službami; alebo
• pomôcť nám pri analýze spôsobu využívania našej služby.
Chceme informovať používateľov tejto služby, že tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným informáciám. Dôvodom je vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené v našom mene. Sú však povinní tieto informácie nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.

Zabezpečenie

Vážime si vašu dôveru pri poskytovaní vašich osobných údajov, a preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný a spoľahlivý a nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Táto služba môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na túto stránku. Tieto externé stránky nie sú prevádzkované nami. Preto vám dôrazne odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana osobných údajov detí

Táto služba je určená pre osoby bez obmedzenia veku. Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od detí mladších ako 12 rokov. V prípade, že zistíme, že nám dieťa mladšie ako 12 rokov poskytlo osobné informácie, okamžite ich odstránime z našich serverov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás, aby sme mohli urobiť potrebné kroky.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali kvôli prípadným zmenám. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť ihneď po ich uverejnení na tejto stránke.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese kezeleznica@gmail.com.

Táto stránka s pravidlami ochrany osobných údajov bola vytvorená na stránke privacypolicytemplate.net a modifikovaná / generovaná generátorom zásad ochrany osobných údajov v aplikácii Generátor Zásad ochrany osobných údajov.

Privacy Policy

DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE, o. z. built the Detská Železnica Košice application as a Free app. This SERVICE is provided by DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE, o. z. at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.
The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

• Google Play Services

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
• To facilitate our Service;
• To provide the Service on our behalf;
• To perform Service-related services; or
• To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at kezeleznica@gmail.com.
This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator.

Naši partneri