Projekt RAILGATE

Projekty

Rok 2019

Rok 2018

9.1.2018 - Mandátna zmluva na Vo
Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody
(1651.66 kb)

Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody (RailGate)

Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko
Európsky fond regionálneho rozvoja; 491 239,97 eur

Partneri:
Detská železnica Košice
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Vypracovanie technickej a súvisiacej dokumentácie, oprava a zmena rušňa T211 pre projekt SKHU/1601/1.1/031: ,,Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“

Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
(498.5 kb)
Špecifikácia predmetu zákazky
Špecifikácia predmetu zákazky
(337.85 kb)
Spôsob určenia ceny
Spôsob určenia ceny
(253.15 kb)
Zmluva o diele
Zmluva o diele
(234.29 kb)

Rok 2019

január - september

 • Nadácia VÚB

Projekt: Zveľadenie a zatraktívnenie konečne stanice Alpinka

Cieľ- Estetizácia garáže pre dreziny, vybudovanie nakoľajového systému pre ekologické cyklo a ručné dreziny.

Výška grantu: 10 000€

Rok 2018

Január 2018

 • Nadácia Vúb

Projekt: Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot

Cieľ - na vytvorenie bezpečného priestoru pre rodičov a najmenších cestujúcich na Detskej železnici Košice na detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom.

Výška grantu: 3 000 €

jún - december 2018

 • Ministerstvo kultúry SR

Projekt: Obnova a reštaurovanie Katky

Cieľ- Obnova a reštaurovanie

Výška dotácie: 5 000€

Rok 2017

December 2017     

 • Krajská organizácia CR       

Projekt Zriadenie mulltifunkčnej miestnosti

Cieľ- Realizácia projektu

 Výška grantu: 10 000 €

December 2017

 • Fond zdravia Mesta Košice            

Projekt: Jazda historickým vlakom, na vychádzku do prírody s motorákom

Cieľ- na prenájom historickej vlakovej súpravy, vypravenie rušňa T 212.1600, vystúpenie historických šermiarov, tvorivé dielne a zdravé občerstvenie, vlaková čata, prevádzkové náklady, poplatky za dopravnú cestu, kapustnica a ohňostroj.

Výška grantu:   2 865 €

August 2017

 • Karpatská nadácia

Projekt Nové priestory mladých železničiarov v novej staničnej budove

Cieľ-  stavebná príprava a zariadenie nových priestorov mladých železničiarov Košickej detskej železnice v priestoroch novopostavenej staničnej budovy detskej železnice v stanici Čermeľ.

Výška grantu: 2 460€

Júl 2017

 •   Visit Košice

Projekt Nové osvetlenie

Cieľ- Vybudovanie nového nástupišteia (dlažba, obrubníky), neskôr bol realizovaný nákup a výroba osvetlenia a taktiež o osadenie stĺpov osvetlenia.

Výška grantu: 5 000 €

Jún 2017

 • Ministertsvo kultúry Slovenskej republiky  

Projekt Obnova a reštaurovanie Katky

Cieľ - Obnova a reštaurovanie nášho úzkorozchodného parného rušňa U 36.003 z roku 1884 (Katka).

Výška dotácie: 9 000€

Júl 2017

 • Východoslovenská distribučná, a.s.       
Projekt Nová elektroinštalácia

Cieľ-Inštalácia našej novej stanice.

Výška dotácie: 1 246 €

Júl 2017 

 • Košice - Turizmus 
Projekt: Opäť žiarime 

Cieľ:Nové osvetlenie, ozvučenie a vybudovanie nového perónu vďaka Košice Turizmus. Naša detská železnička opäť vyzerá lepšie aj so svojím novým nástupištím.

Výška dotácie: 5 000 €

apríl 2017

 • Mesto Košice

​Projekt: Rušňoparáda 2017

Cieľ - Realizácia projektu pomocou príspevku na realizačné a propagačné účely

Výška dotácie: 300€

Rok 2016

marec - december 2016

 • Ministerstvo kultúry SR

Projekt: Obnova a reštaurovanie hnuteľňnej národnej kultúrnej pamiatky: Úskorozchodný parný rušeň U 36.003

Cieľ - Obnova a reštaurovanie 

Výška dotácie: 7 000€

apríl 2016

 • Mesto Košice

Projekt: Rušňoparáda Košice 2016

Cieľ - Prípsevok na rezprezentačné a propragačné účely

Výška finančného príspevku: 300€

december 2016

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt: Detský Silvester s detskou železnicou na Alpinke

Cieľ - Náklady na zavedenie spiatočnej mimoriadnej jazdy, na propagáciu, organizačné zabezpečenie, moderovanie silvestra a hudobnú produkciu, workshop, silvestrovský ohňostroj a občerstvenie

Výška grantu: 800€

august 2016

 • Košický samosprávny kraj

Projekt: Plnou parou vpred

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 1 500€

máj 2016

 • Mesto Humenné

Projekt: Vypravenie mimoriadného historického vlaku na rušňoparádu 2016

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 300€

 Rok 2015

Verejná zbierka 2014/2015

od 1.8. 2014 do 31.7. 2015 do stacionárnych pokladničiek 

Vyzbieraná suma v celkovej hodnote: 1348,99 €.

marec 2015

 • Mesto Košice

Projekt: Rušňoparáda 2015

Cieľ - Príspevok na náklady spojené s organizáciou podujatia

Príspevok: 300€

máj 2015

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt: Jazdy železnice za prírodou, históriou a divadlom a Jazdy železnicou za Mikulášom

Cieľ - Poskytnutie grantu na divadelné predstavenia, výrobu veľkoplošných informačných banerov, výrobu obojstranných stojanov na banery, riadne a mimoriadne jazdy, zakúpenie ovocia a ďalšieho obsahu balíčkov, mikulášskych stuh, stuh na viazanie recúšok a mikulášskej výzdoby. 

Výška grantu: 3 000€

august 2015

 • Ministerstvo vnútra SR - okresný úrad Košice

Projekt: 60 rokov bezpečného vláčika pre všetkých 2015

Cieľ - Prevencia kriminality

Výška dotácie: 5 000€

august - september 2015

 • Košický samosprávny kraj

Projekt Plnou parou vpred

Cieľ - Organizácia podujatia

Výška finančného príspevku: 3 600€

júl 2015

 • Mestská časť Košice Západ

Projekt 60. výročie vzniku Košickej detskej historickej železničky - aktivity

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 500€

október 2015

 • Mestská časť Košice nad jazerom

Projekt 60. výročie vzniku Košickej detskej železničky - aktivity

Cieľ - Realizácia projektu

Výška dotácie: 100€

marec - november 2015

 • Karpatská nadácia

Projekt Aktivizácia mladých železničiarov počas 60-ročného jubilea Detskej železnice

Cieľ - Upevňovanie dobrovoľníckej základne mladých železničiarov, aktivizácia a zapajánie do riadenia, organizovanie aktivít, ktoré zvýšia úroveň atraktivity voči verejnosti a zároveň ešte viac spropagujú a oslávia

Výška grantu: 2 275,54€

august - december 2015

 • Ministerstvo kultúry SR

Projekt Obnova a reštaurovanie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, úskorozchodný parný rušeň U 36.003 z roku 1884

Cieľ -  Ochrana ,obnova a rpzvoj kultúrneho dedičstva

Výška dotácie: 10 000€

júl - december 2015

 • Ministerstvo financií

Projekt Poskytnutie dotácie

Cieľ - Čiastková úhrada nákladov akcie 60 rokov železničky, natočenie krátkeho dokumentárneho filmu, vybudovanie expozície, vydanie publikácie, oprava historického parného rušňa.

Výška dotácie: 13 500€

október 2015 - jún 2016

 • Nadácia SPP

Projekt ,,SPPoločne''

Cieľ - podpora projektu v rámci programu zameraných na pordporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít za účelom zlepšenia kvality ich života v rámci 3 regiónov SR

Výška finančného príspevku: 6 000€

jún 2015

 • Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce

Projekt 60. výročie vzniku Košickej Detskej historickej  železničky

Cieľ - Realizácia 

Výška dotácie: 200€

Rok 2014

jún 2014

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt Reštaurovanie 130-ročnej lokomotívy úzkorozchodnej parnej U 36 003, ÚZPF č.10340/0

Cieľ - Obnova detskej železnice v súlade s rozhodnutím krajského pamiatkového úradu k zámeru obnoviť kultúrne pamiatky

Výška dotácie: 7 300€

máj 2014

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Železničná historická škola Katka v prírode na Košickej detskej historickej železnici

Cieľ - Finančné prostreidky poskytnuté v zmysle Štatutu Fondu zdravia mesta Košice na realizáciu akcií verejnosti, fyzických a právnickych osôb, ktoré sú v súlade s cieľmi Fondu zdravai mesta Košice

Výška grantu: 1 000€

november 2014

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Zdravý Mikuláš na Košickej Detskej historickej železnici

Cieľ - Zakúpenie ovocia a ďalšieho obsahu balíčkov, mikulášskych vrecúšok, stuh na viazanie vrecúšok a mikulášskej výzdoby

Výška grantu: 2 000€

jún - decemeber 2014

 • Ministerstvo financiíí Slovenskej republiky

Projekt Dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Cieľ - Oprava historického parného rušňa

Výška dotácie: 10 000€

Rok 2013

marec - december 2013

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt Vlak kultúry a zážitkov - Art and fun Košice 2013

Cieľ - Oživenie a skvalitnenie kultúrnej produkcie, rôznorodosť prístupov v oblasti umenia a oddychu v netradičnom prostredí

Výška dotácie: 9 180€

apríl 2013 

 • Mesto Košice

Projekt Prípsevok na reprezntačné a propragačné účely

Cieľ - Finančný príspevok poskytnutý na náklady spojené so slávnostným otvorením dňa 1.5. 2013 a prevádzkou DŽK

Prípevok: 300€

apríl - December 2013

 • Karpatská dotácia

Projekt Mladý železničiar - ochrana a záchrana detskej železničky

Cieľ - Cieľom projektu je prodtreníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľno-časové a edukatívne aktivity pre deti a mládež na detskej železnici.

Výška grantu: 3 000€

máj 2013

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt ,,Historická ,,vagón - učebňa'' bezpečnosti na Detskej železničke pre malých aj veľkých

Cieľ - Oprava vagóna - učebne D/ú 840 

Výška grantu: 3 000€

jún - december 2013

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice

Projekt Bezpečný vláčik pre všetkých

Cieľ - Prevencia kriminality

Výška dotácie: 5 000€

Rok 2012

marec - december 2012

 • Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej a Kárpátok Eurorégióért Regionális Közhasznú Egyesület

Projekt Karpatský vláčik

Cieľ - spolupráca, záchrana a rozvoj jedinečnej atrakcie - historickej Košickej detskej železnice. Podpora turizmu a príliv návštevníkov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Naštartovanie spolupráce medzi jednotlivými karpatskými úskorozchodnými železnicami, konkrétne medzi poľskou Biesczadskou kolejkou lesnou v Cisne a Košickou detskou železnicou.

celkový rozpočet projektu: 22 275€

marec - december 2012

 • Obvodný úrad Košice

Projekt Bezpečný vláčik

Výška poskytnutých finannčných prostriedkov: 5 500€

marec - december 2012

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Projekt ART & FUN WAGON - VAGÓN UMENIA A POHODY

Cieľ - realizácia kultúrnych a umeleckých programov a worshopov vo vagónoch a v areáli detskej železnice

Váška dotácie: 15 000€

apríl 2012

 • Fond zdravia mesta 

Projekt Detská železnica pre všetkých

Cieľ - oprava a revízia vozňa Bú 9999 841 - 5

Výška grantu: 1 500

máj - decemeber 2012

Mestská časť Košice - Západ

Projekt Terasa Expres

Cieľ - 1-dňové podujatie pre občanov terasy v podobe 4 jázd vlakom z Čermeľa na Alpinku a sprievodným programom: zaujímavý interaktívny výklad o najstaršej parnej lokomotíve v strednej Eúrópe, ukážka práce železničiarov aj so skúšaním tejto práce, vedomostný kvíz a fotografovania na zábavnom paneli, westernové atrakcie, ryžovanie zlata a vozenie na koníkoch.

Výška dotácie: 400€

júl 2012

 • Košický samosprávny kraj

Cieľ - prostredníctvom zážitkovo ladených aktivít rozvinúť voľnočasové aktivity pre deti a mládež na Detskej železnici a vybudovanie základne dobrovoľníkov Klubu priateľov DŽ a mladých železničiarov

Výška dotácie: 3 000€

október 2012

 • Fond zdravia mesta Košice

Projekt Detská železnička jazdí aj v zime

Cieľ - nákup - deky a podušky na sedadlá a iné prikrívky

Výška grantu: 400€

Rok 2016

Naši partneri