Projekt RAILGATE

Cenník

TARIFA 6.4.2019 - 27.10.2019

PRAVIDELNÉ VLAKY         VLAKY NA OBJEDNÁVKU (skupina min. 20 osôb a mimoriadne jazdy)
Celoročne, min. 48 hod. vopred.

DRUH LÍSTKA - INDIVIDUÁLNE CESTOVNÉ *

* Neplatí pri mimoriadnych jazdách pre školské výlety, ani objednávky - platí osobitná tarifa.
* Cestovné je možné uhradiť aj kultúrnymi poukazmi.

JEDNOSMERNÝ SPIATOČNÝ
DIEŤA do 3 rokov, kočiarik 0.00 € 0.00 €
DIEŤA (od 3-15 r., dôchodca, ZŤP, SŠ, VŠ, železničiari, hasiči, policajti,záchranári) 2.50 € 3.00 €
DOSPELÝ 4.50 € 5.00 €
RODIČOVSKÝ** (rodičia a ich deti bez obmedzenia)​
**(Potrebné preukázať dokladom)
11.00 € 14.00 €
BICYKLE, ZVIERATKÁ (len v sprievode majiteľa - osoby) 1.00 € 1.00 €

ZVÝHODNENÉ CESTOVNÉ 
BODOVÝ LÍSTOK: Jazda jedným smerom = 1 bod

DETSKÝ BODOVÝ LÍSTOK 20 JÁZD***
*** lístok je neprenosný
20.00 €
DOSPELÝ BODOVÝ LÍSTOK 20 JÁZD***
*** lístok je neprenosný
40.00 €

ODCHODY VLAKOV

ŠKOLSKÉ VÝLETY - mimoriadna jazda JEDNOSMERNÝ  SPIATOČNÝ
Skupiny nad 15 cestujúcich (máj, jún, september)/ 1 osoba  mimoriadna jazda  3.00 €
Pedagogický dozor (na 15 osôb 1 dozor zdarma)  0.00 €  0.00 €

VLAKY NA OBJEDNÁVKU A MIMORIADNE JAZDY****  SPIATOČNÝ
**** Platí osobitá tarifa (viď nižšie) + cestovný lístok za každú osobu  1.00 €

Parná trakcia
Zavedenie mimoriadneho parného vlaku: 
1. jazda  2. jazda  3. jazda
v deň mimo riadnej premávky 490.- €  350.- € 250.- €
v deň riadnej premávky parnej trakcie 350.- €  250.- € 200.- €
Motorová trakcia
Zavedenie mimoriadneho motorového vlaku:  
1. jazda  2. jazda  3. jazda
v deň mimo riadnej premávky  300.- €  200.- € 100.- €
v deň riadnej premávky motorovej trakcie 250.- € 200.- € 100.- €

Veľká železnica normálne rozchodná trať

(prenájom koľajových vozidiel)

Osobný motorový vozeň rady M152

(max 2 vozne)

Prívesný vozeň Rady 011

( 1 vozeň)

Rušeň T 212

Pri prenájme 1 vozidla

450 € / deň

200 €/ deň

400 €/ deň

Pri prenájme celej súpravy vlaku **

450 € + 400 € / deň

150 € / deň

-----------

DOPLNKOVÉ SLUŽBY, PRÍPLATKY ZA PROGRAM, CATERING, REZERVÁCIE
Rezervácie miest  zdarma
Príplatok za I. II a III. triedu historického vagóna – separé, max 30 osôb  1.- €/ dieťa; 1.- €/ dospelý
Rytiersky, zbojnícky prepad ( 15 minútový program)  120.- €/ skupinu
Hudba vo vlaku (harmonikár, gitarista, huslista alebo saxofonista)  50.- €/ hodinu*****
Ľudová hudba  150.- €/ hodinu*****
Divadelné predstavenie pre deti  230.- €/ predstavenie
Občerstvenie vo vlaku (prípitok, korbáčiky, syry, pagáče, koláče)  5.- €/ osobu
Guláš párty a hodovanie pri vlaku v prírode  podľa dohody
***** minimálna cena aj v prípade kratšej produkcie

Jazdy si môžete rezervovať a objednať e-mailom: kezeleznica@gmail.com alebo telefonicky: 0905 496 426

UPOZORNENIE!

Cestovanie vlakmi Košickej detskej historickej železnice je v zmysle „Prepravného poriadku DŽK“ na vlastnú zodpovednosť. Práva a povinnosti cestujúcich i dopravcu sú uverejnené nižšie. Pri jazdách DŽK po normálne-rozchodnej trati platí Prepravný poriadok pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR, ktorý si stiahnete na tejto linke.Prepravný poriadok

KOŠICKEJ DETSKEJ HISTORICKEJ ŽELEZNICE

2015 - 2020

Všeobecné prepravné podmienky prepravcu Detská železnica Košice, občianske združenie, (VÝŇATOK)

Rozsah vykonávania sezónnych dopravných služieb

Dopravca uskutočňuje pravidelnú sezónnu a mimosezónnu verejnú osobnú dopravu na špeciálnej úzkorozchodnej koľajovej dráhe na základe požiadavky objednávateľa. 

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave

Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca prepravil riadne a včas podľa cestovného poriadku do cieľovej stanice. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vlakom, pre ktoré bol tarifne vybavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do

cieľovej zastávky iným vlakom a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného. Právo na prepravu konkrétnym vlakom uvedenom v cestovnom poriadku má cestujúci len vtedy, ak vozne nie sú plne obsadené. Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Cestujúci je povinný disponovať platným cestovným dokladom, ktorý je potvrdením o uzavretí Zmluvy o preprave osôb. Cestujúci je povinný uhradiť dopravcovi

určené cestovné. V prípade, ak cestujúci používa služby dopravcu bez platného cestovného dokladu, vzniká mu povinnosť úhrady cestovného ako aj sankcií a prirážok stanovených tarifou. Cestovné a úhrada podľa tarify, sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok cestujúcim pri výkone prepravnej kontroly. Cestujúci, ktorí splnia tarifné podmienky a podmienky určené týmto prepravným poriadkom majú právo na bezpečnú a pokojnú prepravu. 

Za batoži nu, ktorú cestujúci má pri sebe zodpovedá cestujúci. Stratené batožiny alebo iné osobné veci vo vlaku nájdené, dopravca dočasne ponecháva v úschove v priestoroch dopravcu. Cestujúci je povinný nastúpiťalebo vystúpiť s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom len v zloženom stave. Ak to technický stav dovolí a obsadenie dráhového vozidla umožňuje, dopravca prepraví detské kočíky alebo invalidného vozíky.

Objednávateľ prepravy informuje cestujúcich včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, rozhlasom, miestnou televíziou, výveskami umiestnenými na zastávkach a vo vlakoch a pod.) o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vzťah k cestujúcej verejnosti, najmä o vykonaní miestnej úpravy v pravidelnej preprave osôb, o posilnení prepravy pri osobitných príležitostiach, o zmene tarify a pod.

Do vlaku nemajú prístup alebo z prepravy môžu byť vylúčené osoby javiace nadmerné požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu a mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestu júcim na ťarchu.

Dopravca je povinný sa presvedčiť, či je ukončený výstup a nástup cestujúcich, dať zvukové znamenie o ukončení výstupu a nástupu a dvere bezpečne zaistiť.

Práva a zodpovednosť cestujúceho

Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nenarúšali bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzovali vlak a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťovali vlak a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažovali ostatných cestujúcich a oprávnených zamestnancov dopravcu. Povinní sú dbať na miestne úpravy vykonané dopravcom a na pokyny dopravcu, ktoré sú uvedené na výveskách, zverejnené iným spôsobom alebo ktoré dajú oprávnení zamestnanci dopravcu ústne, prípadne zvukovým znamením osobitného zariadenia vlaku. Dopravca môže odmietnuť, vykonať prepravu alebo ju prerušiť, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie oprávnených zamestnancov dopravcu alebo ostatných cestujúcich.

1.1 Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vlaku a v cieľovej zastávke včas vystúpili na správnej strane. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vlaku v poradí, v akom na zastávku prišli.

1.2 Cestujúci môže nastúpiť do vlaku a z neho vystúpiť len na zastávke a ak vlak nie je v pohybe. V prípade výstupu majú vystupujúci cestujúci prednosť pred nastupujúcimi.

1.3 Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného zamestnanca z vlaku vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas opäť nastúpiť.

1.4 Ak pre zdravotne postihnutú osobu, osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, tehotnú ženu alebo pre matku s dieťaťom je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci je povinný miesto uvoľniť aj bez vyzvania oprávneného zamestnanca dopravcu. Cestujúci je ďalej povinný umožniť naloženie, vyloženie a umiestnenie invalidného vozíka alebo detského kočíka vo vlaku.

1.5 Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok vo vlaku alebo pôsobiť rušivo na oprávnených zamestnancov dopravcu pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu dopravcovi alebo cestujúcim. Cestujúcim nie je dovolené najmä:

a) násilne otvárať dvere, naskakovať a vyskakovať za jazdy a vykláňať sa z vlaku;

b) vystupovať alebo nastupovať, len čo oprávnený zamestnanec dopravcu dá pokyn, že vystupovanie a nastupovanie je ukončené a dvere sa zatvoria, ďalej nastupovať do vlaku, ktorý je plne obsadený alebo ktorý oprávnený zamestnanec dopravcu vyhlásil za obsadený;

c) zdržiavať sa v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a tarifnému vybaveniu;

d) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návesné zariadenia dopravcu, prípadne zariadenia určené na pohon, používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a výhybiek a manipulovať so zariadeniami vlaku určenými na informovanie a iné potreby cestujúcich; Cestujúcim je prísne zakázané manipulovať so zariadeniami ovplyvňujúcimi jazdu a celistvosť vlaku, napr. s brzdami, výhybkami, spriahadlami a ich súčasťami a podobne.

e) piť alkoholické nápoje a fajčiť vo vlaku a v priestoroch prístrešku staníc a zastávok;

f) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim;

g) vyhadzovať odpadky a iné veci z vlaku a nechať vyčnievať veci z vlaku;

h) odkladať batožinu a domáce zvieratá na sedadlo; batožina, ktorá by prekážala ostatným cestujúcim v pohybe vo vlaku na chrbte nenosiť;

i) pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vlaku;

j) vstupovať do vlaku s obutými kolieskovými korčuľami.

k) cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nepoškodzovali železničné vozidlo, jeho vybavenie a zariadenia slúžiace doprave, neznečisťovali železničné vozidlo a priestory v staniciach, zastávkach určené pre cestujúcich

l) cestujúci smie do vlaku nastúpiť, alebo z neho vystúpiť len vtedy, ak vlak nie je v pohybe. Ak je vlak v pohybe, cestujúci nesmie do neho nastupovať, ani z neho vystupovať, otvárať dvere železničných vozidiel a odisťovať kľuku, poistný alebo zádržný hák dverí, vykláňať sa z okien a ani inak manipulovať s dverami počas jazdy. Cestujúci nesmie počas prerušenia prepravy bez pokynu označeného oprávneného zamestnanca dopravcu nastupovať a vystupovať zo železničného vozidla, ani na stranu, na ktorej nie je nástupište, zastávka alebo stanica. Zdržiavať sa na stúpadlách alebo spojovacích mostíkoch nie je dovolené. Pobyt na zabezpečených otvorených plošinách je dovolený len výnimočne so súhlasom oprávneného zamestnanca dopravcu. Vystupovať na stúpadlá a rebríky, ktoré nie sú určené pre nástup a výstup cestujúcich, nie je dovolené. Vyhadzovať z vlaku odpadky alebo iné predmety nie je dovolené.

m) cestujúci sú povinní dohliadať a sprevádzať deti, s ktorými do vlaku nastúpili a  zodpovedajú az ich bezpečnosť.

n) cestujúci sa vo vlaku prepravujú na vlastnú zodpovednosť, pričom berú na zreteľ historický charakter vozidiel i vlaku, do ktorého nastúpili. Cestujúci dbá o svoju bezpečnosť I bezpečnosť spolucestujúcich a koná tak, aby nikoho svojim konaním neohrozil.

1.6 Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi oprávneného zamestnanca dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy.

1.7 Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a v prípade výzvy oprávneného zamestnanca dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom a zaplatiť prirážku ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie vlaku.

1.8 Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu je povinný preukázať svoju totožnosť. Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený zamestnanec dopravcu požiadať o asistenciu políciu.

1.9 Po príchode vlaku do konečnej stanice, musia všetci cestujúci z vlaku vystúpiť.

Kontrola cestovných lístkov

2.1 Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu, je povinný kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vlaku predložiť na nahliadnutie cestovný lístok.

2.2 Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1. Nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie prirážky vo výške 60,00 EUR bez príplatkov a zliav.

Rozsah prepravy batožiny a zvierat

Cestujúci má právo vziať so sebou do vlaku ako batožinu:

a) veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vlaku,

b) zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu.

Prepravou bicyklov sa rozumie naloženie, preloženie a vyloženie bicykla, ktorú si abezpečuje cestujúci sám. Preprava bicykla je obmedzená kapacitou prepravného priestoru, v prípade jeho vyčerpania je dopravca oprávnený odmietnuť prepravu bicykla. Cestujúci je povinný za prepravu bicykla zaplatiť cestovné. Cestujúci s dets kým kočíkom alebo invalidným vozíkom môže nastúpiť len s vedomím oprávneného zamestnanca dopravcu. Vo vozni sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík alebo invalidný vozík, oprávnený zamestnanec dopravcu môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú.

Cestovné lístky, preukazovanie

3.1 Cestujúci je povinný za jednotlivú cestu alebo za právo prepravovať sa v určitom časovom období zaplatiť cestovné určené tarifou. Tarifa určuje, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

3.1 Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy.

3.2 Z jednorazového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

3.3 Cestujúci je povinný si zakúpiť cestovný lístok u zodpovedného zamestnanca dopravcu pred nástupom do vlaku, alebo vo vlaku.

3.4 Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vlaku.

3.5 Jednorazový aj viacvstupový cestovný lístok je neplatný ak je poškodený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé údaje, alebo ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie.

3.6 Sezónny lístok sa vydáva na meno a je platný v prípade preukázania zhodnej totožnosti.

Reklamácie a sťažnosti: Ak cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, môže ju uplatniť písomne na adrese dopravcu a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy.

  • nechať si cestovný lístok označiť sprievodcom/vlakvedúcim

Naši partneri