Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Venujte 2% alebo až 3% Detskej železnici Košice

Naše údaje

DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE

IČO: 42241189

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Venujte 2% alebo až 3% Detskej železnici Košice
Venujte 2% alebo až 3% Detskej železnici Košice

1. Vo formulári daňového priznania vyznačte v kolónke na darovanie 2 - 3% tieto údaje:

IČO: 42241189

Názov: Detská železnica Košice

2.  Ak by ste nám chceli darovať až 3 %, prosím vyplňte tlačivo POTVRDENIE O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI, v ktorom potvrdíte, že ste dobrovoľnícky odpracovali min. 40 hodín v uplynulom roku. Tlačivo vám radi potvrdíme (poštou, osobne). Tlačivo je potrebné priložiť k daňovému priznaniu.

3.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03., prípadne do 30.6. aktuálneho roka (ak máte odklad) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme!

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

V DAŇOVOM PRIZNANÍ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme Vám predvyplnili. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

3. Chceme Vám za poukázanie 1 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v uplynulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom POTVRDENIE OD ORGANIZÁCIE/ ORGANIZÁCIÍ, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si pozorne celé VYHLÁSENIE tlačivo je v editovateľnom pdf a naše údaje sú predvyplnené.

5. Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! (Radi vám potvrdíme).

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Naši partneri