Projekt RAILGATE

Venujte 2% alebo až 3% Detskej železnici Košice

Na Slovensku máme už niekoľko rokov unikátnu možnosť rozhodnúť, kam nasmerujeme naše dane a čo sa za ne urobí. V tomto roku môžete podporiť Detskú železnicu Košice 2% alebo až 3% z vašich daní, ktoré chceme využiť na nákup nových vozňov, drezín, vybudovanie staničnej budovy na Alpinke a výhybne Vpred.

Zo srdca ďakujeme za Vaše príspevky.

Venujte 2% alebo až 3% Detskej železnici Košice
Venujte 2% alebo až 3% Detskej železnici Košice

1.  2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2.  3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom POTVRDENIE O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

3.  V daňovom priznaní typu A lebo B pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane. Tu si môžete stiahnuť predvyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE a POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA.

4.  Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

5.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6.  Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! (Radi vám to potvrdíme).

7.  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.

(132.23 kb)

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

V DAŇOVOM PRIZNANÍ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme Vám predvyplnili. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

3. Chceme Vám za poukázanie 1 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom POTVRDENIE OD ORGANIZÁCIE/ ORGANIZÁCIÍ, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si pozorne celé VYHLÁSENIE tlačivo je v editovateľnom pdf a naše údaje sú predvyplnené.

5. Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! (Radi vám potvrdíme).

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

(62.63 kb)

Naši partneri