>> PRIHLÁSKA NA ŠKOLSKÝ VÝLET <<

   CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA CESTOVNÉHO NA ROK 2016


MÁJ, JÚN, JÚL, AUGUST, SEPTEMBER --- SOBOTY, NEDELE A SVIATKY:

ČERMEĽ

9:20

11:20

13:20

15:20

17:20

ALPINKA

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

JÚL, AUGUST --- UTORKY, STREDY, ŠTVRTKY A PIATKY:

ČERMEĽ

9:20

11:20

13:20

15:20

 xxx

ALPINKA

10:00

12:00

14:00

 xxx

16:30

OKTÓBER --- IBA NEDELE (v nedeľu 2. októbra železnička nepremáva)  A SOBOTU 1. OKTÓBRA

ČERMEĽ

 

11:20

13:20

15:20

 xxx

ALPINKA

 

12:00

14:00

 xxx

16:30

 

TARIFA 2016 - jednorazové lístky: JEDNOSMERNÝ SPIATOČNÝ
DETI do 3 rokov, kočíky, bicykle, zvieratká okrem dinosaurov 0 0
DETI od 3 do 15 rokov, DÔCHODCOVIA, ZŤP a dinosauri 1,00 1,50
ŠTUDENTI SŠ a VŠ, MLÁDEŽ do 20 rokov, ŽELEZNIČIARI, držitelia preukazov ZSSK: JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS a sieťového cestovného lístka MAXI KLASIK 2,00 2,50
DOSPELÍ 3,00 4,00

RODINNÝ LÍSTOK "MAMA A TATA"

(rodičovský pár a jedno a viac vlastných detí)

7,- 10,-
Celosezónny lístok (platí na všetky jazdy okrem mimoriadnych jázd)

detský: 25.-

dospelý: 35.-

ŠKOLSKÉ VÝLETY V DŇOCH MIMO CESTOVNÉHO PORIADKU

(jednotné cestovné pre žiakov aj rodičov, pedagogický dozor cestuje zdarma)

xxx 2.-

Košická detská historická železnica premáva v roku 2016 od 23. apríla do 30. októbra každý víkend, v štátne sviatky a v mesiacoch júl a august aj v utorky, stredy, štvrtky a piatky.

NA OBJEDNÁVKU JAZDÍME KEDYKOĽVEK. Pre podrobný cenník pozri sekciu "Objednajte si vlak".

PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ VÝLETY JAZDÍME KEDYKOĽVEK. Cena za školské výlety v dňoch mimo cestovného poriadku je 2.- eurá na žiaka, ide o spiatočné cestovné. Rovnakú cenu platia rodičia, zúčastnení na školskom výete. Sme poberatelia kultúrnych poukazov.

ZĽAVY 2016: 20% zľava z cestovného pre držiteľov Karty výhod VSE, 20% zľava z cestovného pre držiteľov turistickej karty KOŠICE WELCOME CARD.

VÝHODY 2016 pri zakúpení lístka: 10% zľava zo stravy v reštaurácii U VLKA10% zľava z pobytov v rekreačnom rezorte ORAVSKÝ HÁJ.

UPOZORNENIE: V nedeľu 2.10.2016 železnička nepremáva z dôvodu konania Medzinárodného maratónu mieru!

Jazdy si môžete rezervovať a objednať kedykoľvek e-mailom: kezeleznica@gmail.com alebo telefonicky: 0905 496 426

UPOZORNENIE!

Cestovanie vlakmi Košickej detskej historickej železnice je v zmysle „Prepravného poriadku DŽK“ na vlastnú zodpovednosť. Práva a povinnosti cestujúcich i dopravcu sú uverejnené nižšie. Pri jazdách DŽK po normálne-rozchodnej trati platí Prepravný poriadok pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR, ktorý si stiahnete na tejto linke.

Prepravný poriadok KOŠICKEJ DETSKEJ HISTORICKEJ ŽELEZNICE 2015 - 2020

všeobecné prepravné podmienky prepravcu Detská železnica Košice, občianske združenie, (VÝŇATOK)

Rozsah vykonávania sezónnych dopravných služieb:

Dopravca uskutočňuje pravidelnú sezónnu a mimosezónnu verejnú osobnú dopravu na špeciálnej úzkorozchodnej koľajovej dráhe na základe požiadavky objednávateľa. плед

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave:

Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca prepravil riadne a včas podľa cestovného poriadku do cieľovej stanice. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vlakom, pre ktoré bol tarifne vybavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do

cieľovej zastávky iným vlakom a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného. Právo na prepravu konkrétnym vlakom uvedenom v cestovnom poriadku má cestujúci len vtedy, ak vozne nie sú plne obsadené. Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Cestujúci je povinný disponovať platným cestovným dokladom, ktorý je potvrdením o uzavretí Zmluvy o preprave osôb. Cestujúci je povinný uhradiť dopravcovi

určené cestovné. V prípade, ak cestujúci používa služby dopravcu bez platného cestovného dokladu, vzniká mu povinnosť úhrady cestovného ako aj sankcií a prirážok stanovených tarifou. Cestovné a úhrada podľa tarify, sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok cestujúcim pri výkone prepravnej kontroly. Cestujúci, ktorí splnia tarifné podmienky a podmienky určené týmto prepravným poriadkom majú právo na bezpečnú a pokojnú prepravu. http://sonna.com.ua/catalog/pledy/

Za batoži nu, ktorú cestujúci má pri sebe zodpovedá cestujúci. Stratené batožiny alebo iné osobné veci vo vlaku nájdené, dopravca dočasne ponecháva v úschove v priestoroch dopravcu. Cestujúci je povinný nastúpiťalebo vystúpiť s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom len v zloženom stave. Ak to technický stav dovolí a obsadenie dráhového vozidla umožňuje, dopravca prepraví detské kočíky alebo invalidného vozíky.

Objednávateľ prepravy informuje cestujúcich včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, rozhlasom, miestnou televíziou, výveskami umiestnenými na zastávkach a vo vlakoch a pod.) o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vzťah k cestujúcej verejnosti, najmä o vykonaní miestnej úpravy v pravidelnej preprave osôb, o posilnení prepravy pri osobitných príležitostiach, o zmene tarify a pod.

Do vlaku nemajú prístup alebo z prepravy môžu byť vylúčené osoby javiace nadmerné požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu a mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestu júcim na ťarchu.

Dopravca je povinný sa presvedčiť, či je ukončený výstup a nástup cestujúcich, dať zvukové znamenie o ukončení výstupu a nástupu a dvere bezpečne zaistiť.

Práva a zodpovednosť cestujúceho:

Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nenarúšali bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzovali vlak a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťovali vlak a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažovali ostatných cestujúcich a oprávnených zamestnancov dopravcu. Povinní sú dbať na miestne úpravy vykonané dopravcom a na pokyny dopravcu, ktoré sú uvedené na výveskách, zverejnené iným spôsobom alebo ktoré dajú oprávnení zamestnanci dopravcu ústne, prípadne zvukovým znamením osobitného zariadenia vlaku. Dopravca môže odmietnuť, vykonať prepravu alebo ju prerušiť, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie oprávnených zamestnancov dopravcu alebo ostatných cestujúcich.

1.1 Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vlaku a v cieľovej zastávke včas vystúpili na správnej strane. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vlaku v poradí, v akom na zastávku prišli.

1.2 Cestujúci môže nastúpiť do vlaku a z neho vystúpiť len na zastávke a ak vlak nie je v pohybe. V prípade výstupu majú vystupujúci cestujúci prednosť pred nastupujúcimi.

1.3 Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného zamestnanca z vlaku vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas opäť nastúpiť.

1.4 Ak pre zdravotne postihnutú osobu, osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, tehotnú ženu alebo pre matku s dieťaťom je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci je povinný miesto uvoľniť aj bez vyzvania oprávneného zamestnanca dopravcu. Cestujúci je ďalej povinný umožniť naloženie, vyloženie a umiestnenie invalidného vozíka alebo detského kočíka vo vlaku.

1.5 Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok vo vlaku alebo pôsobiť rušivo na oprávnených zamestnancov dopravcu pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu dopravcovi alebo cestujúcim. Cestujúcim nie je dovolené najmä:

a) násilne otvárať dvere, naskakovať a vyskakovať za jazdy a vykláňať sa z vlaku;

b) vystupovať alebo nastupovať, len čo oprávnený zamestnanec dopravcu dá pokyn, že vystupovanie a nastupovanie je ukončené a dvere sa zatvoria, ďalej nastupovať do vlaku, ktorý je plne obsadený alebo ktorý oprávnený zamestnanec dopravcu vyhlásil za obsadený;

c) zdržiavať sa v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a tarifnému vybaveniu;

d) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návesné zariadenia dopravcu, prípadne zariadenia určené na pohon, používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a výhybiek a manipulovať so zariadeniami vlaku určenými na informovanie a iné potreby cestujúcich; Cestujúcim je prísne zakázané manipulovať so zariadeniami ovplyvňujúcimi jazdu a celistvosť vlaku, napr. s brzdami, výhybkami, spriahadlami a ich súčasťami a podobne.

e) piť alkoholické nápoje a fajčiť vo vlaku a v priestoroch prístrešku staníc a zastávok;

f) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim;

g) vyhadzovať odpadky a iné veci z vlaku a nechať vyčnievať veci z vlaku;

h) odkladať batožinu a domáce zvieratá na sedadlo; batožina, ktorá by prekážala ostatným cestujúcim v pohybe vo vlaku na chrbte nenosiť;

i) pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vlaku;

j) vstupovať do vlaku s obutými kolieskovými korčuľami.

k) cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nepoškodzovali železničné vozidlo, jeho vybavenie a zariadenia slúžiace doprave, neznečisťovali železničné vozidlo a priestory v staniciach, zastávkach určené pre cestujúcich

l) cestujúci smie do vlaku nastúpiť, alebo z neho vystúpiť len vtedy, ak vlak nie je v pohybe. Ak je vlak v pohybe, cestujúci nesmie do neho nastupovať, ani z neho vystupovať, otvárať dvere železničných vozidiel a odisťovať kľuku, poistný alebo zádržný hák dverí, vykláňať sa z okien a ani inak manipulovať s dverami počas jazdy. Cestujúci nesmie počas prerušenia prepravy bez pokynu označeného oprávneného zamestnanca dopravcu nastupovať a vystupovať zo železničného vozidla, ani na stranu, na ktorej nie je nástupište, zastávka alebo stanica. Zdržiavať sa na stúpadlách alebo spojovacích mostíkoch nie je dovolené. Pobyt na zabezpečených otvorených plošinách je dovolený len výnimočne so súhlasom oprávneného zamestnanca dopravcu. Vystupovať na stúpadlá a rebríky, ktoré nie sú určené pre nástup a výstup cestujúcich, nie je dovolené. Vyhadzovať z vlaku odpadky alebo iné predmety nie je dovolené.

m) cestujúci sú povinní dohliadať a sprevádzať deti, s ktorými do vlaku nastúpili a  zodpovedajú az ich bezpečnosť.

n) cestujúci sa vo vlaku prepravujú na vlastnú zodpovednosť, pričom berú na zreteľ historický charakter vozidiel i vlaku, do ktorého nastúpili. Cestujúci dbá o svoju bezpečnosť I bezpečnosť spolucestujúcich a koná tak, aby nikoho svojim konaním neohrozil.

1.6 Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi oprávneného zamestnanca dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy.

1.7 Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a v prípade výzvy oprávneného zamestnanca dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom a zaplatiť prirážku ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie vlaku.

1.8 Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu je povinný preukázať svoju totožnosť. Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený zamestnanec dopravcu požiadať o asistenciu políciu.

1.9 Po príchode vlaku do konečnej stanice, musia všetci cestujúci z vlaku vystúpiť.

Kontrola cestovných lístkov:

2.1 Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu, je povinný kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vlaku predložiť na nahliadnutie cestovný lístok.

2.2 Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1. Nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie prirážky vo výške 60,00 EUR bez príplatkov a zliav.

Rozsah prepravy batožiny a zvierat:

Cestujúci má právo vziať so sebou do vlaku ako batožinu:

a) veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vlaku,

b) zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu.

Prepravou bicyklov sa rozumie naloženie, preloženie a vyloženie bicykla, ktorú si abezpečuje cestujúci sám. Preprava bicykla je obmedzená kapacitou prepravného priestoru, v prípade jeho vyčerpania je dopravca oprávnený odmietnuť prepravu bicykla. Cestujúci je povinný za prepravu bicykla zaplatiť cestovné. Cestujúci s dets kým kočíkom alebo invalidným vozíkom môže nastúpiť len s vedomím oprávneného zamestnanca dopravcu. Vo vozni sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík alebo invalidný vozík, oprávnený zamestnanec dopravcu môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú.

Cestovné lístky, preukazovanie:

3.1 Cestujúci je povinný za jednotlivú cestu alebo za právo prepravovať sa v určitom časovom období zaplatiť cestovné určené tarifou. Tarifa určuje, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

3.1 Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy.

3.2 Z jednorazového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

3.3 Cestujúci je povinný si zakúpiť cestovný lístok u zodpovedného zamestnanca dopravcu pred nástupom do vlaku, alebo vo vlaku.

3.4 Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vlaku.

3.5 Jednorazový aj viacvstupový cestovný lístok je neplatný ak je poškodený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé údaje, alebo ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie.

3.6 Sezónny lístok sa vydáva na meno a je platný v prípade preukázania zhodnej totožnosti.

Reklamácie a sťažnosti: Ak cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, môže ju uplatniť písomne na adrese dopravcu a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy.