Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Verejná zbierka 2020/2021 ukončená

Verejná zbierka - predbežná správa z verejnej zbierky neziskovej organizácie Detská železnica Košice, o. z.

Názov : Detská železnica Košice, o. z.

Sídlo : Aténska 15, 040 13 Košice

IČO : 42241189

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu : Mgr. Ľubomír Lehotský

Web stránka : www.detskazeleznica.sk

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu verejnej zbierky : SK46 1100 0000 0029 2787 4060

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky : Ing. Zuzana Lehotská

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky : 000-2020-004137

Názov zbierky : „Podporte detskú železnicu v Košiciach“

Dátum začatia zbierky : 01.02.2020

Dátum ukončenia zbierky : 31.01.2021

Prehľad vykonávania zbierky : 

a)  zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet činí 35,- €                                                                                             

b)  zbieraním do stacionárnych pokladničiek v priestoroch Košickej detskej historickej železnice bolo   
     vyzbieraných 558,78

Účel verejnej zbierky : zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, podpora práce s deťmi, záchrana technickej pamiatky

Územie použitia verejnej zbierky : Slovenská republika

Hrubý výnos z verejnej zbierky : 593,78 € slovom Päťstodeväťdesiattri eur a 78 centov

Nezisková organizácia Detská železnica Košice, o. z. zverejní túto predbežnú správu z verejnej zbierky na webovom sídle www.detskazeleznica.sk

Prílohy :

  • Bankový výpis s osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky
  • kópia dokladu o vložení peňazí na osobitný účet zbierky

V Košiciach dňa   15.04.2021                                                                 

              Ing. Zuzana Lehotská                                                        Mgr. Ľubomír Lehotský

osoba zodpovedná za vykonanie zbierky                              predseda Detská železnica Košice, o. z.

15. apríla 2021

                                                                                                                                                      

Záverečná správa zbierky za rok 2020 - 2021, číslo 000-2020-004137

Verejná zbierka s názvom „Podporte detskú železnicu v Košiciach 2020“ prebiehala od 01. februára 2020 do 31. januára 2021.

Hrubý výnos zo zbierky činí 593,78slovom Päťstodeväťdesiattri eur a 78 centov, ktoré boli použité v súlade s účelom zbierky na záchranu a opravu historických vozidiel.

Prehľad nákladov zbierky: 0 €

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky: záchrana a oprava historických vozidiel

Za správnosť:

Mgr. Ľubomír Lehotský, predseda Detskej železnice Košice, o. z. a Ing. Zuzana Lehotská, za vykonávanie zbierky.

Financie vo výške 593,78 boli vložené na číslo účtu: SK46 1100 0000 0029 2787 4060 vedený v Tatra banke, a. s. naším členom Mgr. Igorom Holéczym.

Prílohy: Bankové výpisy z osobitného účtu                                                                                                                  
              Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky

Verejná zbierka 2020/2021 ukončená

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri