Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

Verejná zbierka 2021 potvrdila vašu štedrosť

Uplynulá verejná zbierka opäť potvrdila vašu štedrosť aj to, že osud jedinej detskej železnice na Slovensku vám nie je ľahostajný. Všetkým, ktorí prispeli do pokladničiek, prípadne na zbierkový účet ĎAKUJEME.

Verejná zbierka – predbežná správa

z verejnej zbierky neziskovej organizácie Detská železnica Košice, o. z.

Názov : Detská železnica Košice, o. z.

Sídlo : Aténska 15, 040 13 Košice

IČO : 42241189

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu : PhDr. Ľubomír Lehotský

Web stránka : www.detskazeleznica.sk

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu verejnej zbierky : SK46 1100 0000 0029 2787 4060

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky : Ing. Zuzana Lehotská

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky : 000-2021-008235

Názov zbierky : „Podporte detskú železnicu v Košiciach 2021“

Dátum začatia zbierky : 01.02.2021

Dátum ukončenia zbierky : 31.01.2022

Prehľad vykonávania zbierky : 

a)  zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet činí 450,- €                                                                                            

b)  zbieraním do stacionárnych pokladničiek v priestoroch Košickej detskej historickej železnice bolo   
     vyzbieraných 805,-

Účel verejnej zbierky : zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, podpora práce s deťmi, záchrana technickej pamiatky

Územie použitia verejnej zbierky : Slovenská republika

Hrubý výnos z verejnej zbierky : 1 255 € slovom Jedentisícdvestopäťdesiatpäť eur a 0 centov

Nezisková organizácia Detská železnica Košice, o. z., zverejní túto predbežnú správu z verejnej zbierky na webovom sídle www.detskazeleznica.sk

Prílohy

  • Bankový výpis s osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky
  • Kópia dokladu o vložení peňazí na osobitný účet zbierky

V Košiciach dňa   21.02.2021                                                             

              Ing. Zuzana Lehotská                                                        PhDr. Ľubomír Lehotský

osoba zodpovedná za vykonanie zbierky                              predseda Detská železnica Košice, o. z. 
Verejná zbierka 2021 potvrdila vašu štedrosť

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri