Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Správy

V minulom roku sme vyzbierali viac ako 500 €

Počas uplynulej verejnej zbierky od 30.9.2017 do 31.8.2018 ste nás podporili sumou 589 €. Vyzbierané financie sme použili na opravy našich vozidiel a činnosť dobrovoľníkov. Ďakujeme.

Verejná zbierka – predbežná správa

z verejnej zbierky neziskovej organizácie Detská železnica Košice, o. z.

Názov : Detská železnica Košice, o. z.

Sídlo : Aténska 15, 040 13 Košice

IČO : 42241189

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu : Mgr. Ľubomír Lehotský

Web stránka : www.detskazeleznica.sk

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu verejnej zbierky : SK46 1100 0000 0029 2787 4060

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky : Mgr. Igor Holéczy

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky : SVS-OVS2-2017/029115

Názov zbierky : Podporte jedinú detskú železnicu na Slovensku!

Dátum začatia zbierky : 30.09.2017

Dátum ukončenia zbierky : 31.08.2018

Prehľad vykonávania zbierky : 

a)  zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet činí 0                                                                                              

b)  zasielaním darcovských správ SMS, ktoré boli odvedené na účet v hodnote 24,96 €                                   

c)  zbieraním do stacionárnych pokladničiek v priestoroch Košickej detskej historickej železnice bolo   
     vyzbieraných 564,04

Účel verejnej zbierky : zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, podpora práce s deťmi, záchrana technickej pamiatky

Územie použitia verejnej zbierky : Slovenská republika

Hrubý výnos z verejnej zbierky : 589,-€ slovom päťstoosemdesiatdeväť eur

V Košiciach 7.11.2018

V minulom roku sme vyzbierali viac ako 500 €

Rok 2025

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Naši partneri