Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

NatGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

                                              WWW.SKHU.EU

Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva

           Košice 1. január 2021 - Historické úzkorozchodné železničky v Košiciach a severomaďarskej obci Nagybörzsöny spoločne zabodovali v širokej konkurencii a získali európske financie na svoj ďalší rozvoj. 

           Projekt s názvom "Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva" je zameraný na ďalší spoločný rozvoj oboch historických turistických železničiek. Jeho cieľom je nadviazanie spolupráce dvoch prihraničných atraktívnych železničiek a posilnenie ich udržateľného rozvoja. Projekt potrvá od 1. januára 2021 do 30. apríla 2022.

           Partnerstvo projektu je tvorené dvoma subjektmi. Na Slovensku je to občianske združenie Detská železnica Košice, ktoré je prevádzkovateľom Košickej detskej historickej železnice. Na maďarskej strane ide o obec Nagybörzsöny, ktorá je majiteľom miestnej lesnej železničky Nagybörzsönyi Erdei Vasút.

            Košická detská historická železnica počas projektu zrealizuje viacero aktivít, ktoré smerujú najmä k posilneniu jej propagácie, rozvoju jej kapacít a zvýšeniu atrativity. Medzi hlavné investičné aktivity patrí napríklad oprava historickej parnej lokomotívy Katka, oprava vybraných kritických úsekov trate a mostov, dodanie dvoch nových letných vozňov pre cestujúcich a oprava karosérie vystaveného elektrického rušňa.

Nové letné vozne pre cestujúcich Košickej detskej historickej železnice

          K spoločným aktivitám projektu patrí napríklad výroba spoločného propagačného filmu či príprava farebnej publikácie - turistického sprievodcu po vybraných úzkorozchodných železničkách Maďarska a Slovenska.

          Partnerstvo projektu tvoria prevádzkovatelia či majitelia historických úzkorozchodných železničiek na Slovensku a v Maďarsku. Kým na slovenskej strane ide o občianske združenie, na maďarskej ide o obecnú samosprávu. Obaja partneri však čelia spoločným výzvam, podobne ako aj ďalší prevádzkovatelia úzkorozchodných turistických železničiek. Ide najmä o udržanie vlastnej železničnej infraštruktúry a obnovu a údržbu železničného vozového parku. To si vyžaduje nie len vysoké investičné vstupy ale aj špecifické odborné kapacity. Ďalšou samostatnou výzvou je zvládnutie a uskutočňovanie súčasného moderného poňatia agresívneho "online" marketinku.
         Práve tieto výzvy spájajú prirodzene oboch partnerov do spoločného projektu a partnerstva. Toto partnerstvo má viesť k popularizácií oboch železničiek za hranicami svojich krajín a prilákaniu turistov spoza hranice. Umožní tiež spoločné využitie ľudských a odborných kapacít oboch prevádzkovateľov. Projekt nadväzuje na svojho predchodcu, ktorý spojil železničky v Košiach a maďarskom Miškovci.
Základné údaje projektu:

Názov programu:   Program Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

Názov fondu:         Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu:     Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva

Výška príspevku:   Európskej únie: 348 151,50.- eur

Narrow gauge railways as a unique gates to nature and cultural heritage

Kisvasutak mint egyedülálló kapuk a természetbe és a kulturális örökségünkhöz


Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri