Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

NatGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

TLAČOVÁ SPRÁVA: Detská železnica vďaka medzinárodnému projektu opäť sprevádzkuje historickú Katku

Detská železnica vďaka medzinárodnému projektu opäť sprevádzkuje historickú Katku

Košice, 31. máj 2023 – Nové letné vozne, opravené mosty a vybrané úseky trate a po rokoch aj sprevádzkovanie historickej parnej lokomotívy Katka sú hmatateľnými výsledkami cezhraničného slovensko – maďarského projektu na známej detskej železnici v Košiciach. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý na železničke realizovali v uplynulých rokoch, končí v týchto dňoch.

Košická detská historická železnica s projektom „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva - NatGate“ uspela v súťaži projektov spolu s maďarskou obcou Nagybörzsöny, kde je podobne ako v Košiciach prevádzkovaná historická železnička. Hlavným cieľom projektu boli investície do trate a vozového parku oboch železničiek s cieľom ich zatraktívnenia.

Projekt disponoval rozpočtom 525 351,66.- eur, z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol 446 548,91.- eur. Košická železnička, ktorá bola hlavným partnerom projektu, získala európske spolufinancovanie vo výške 195 262.- eur, čo tvorilo 85 percent z jej celkového projektového rozpočtu.

Realizácia projektu narážala v uplynulých rokoch na nemalé problémy. Negatívne ho ovplyvnila pandémia ale aj prudký nárast cien materiálov a energií, napriek tomu boli všetky ciele projektu splnené.

Na slovenskej strane financie z projektu smerovali najmä do obnovy trate a historického vozového parku. „Uskutočnili sme nevyhnutnú a náročnú opravu parného kotla populárnej parnej lokomotívy Katka, odborníci v Českej republike nám na mieru vyrobili nový kotol a pec pre našu vzácnu lokomotívu, ktorá tak môže opäť ďalšie roky tešiť našich návštevníkov,“ uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.

Medzi ďalšie investície na Slovensku patrí dodanie dvoch nových výletných vozňov s vyššou kapacitou, náročná a nákladná oprava dvoch železničných mostov ako aj oprava časti trate. Zreštaurovaný bol tiež vzácny a na Slovensku jediný švajčiarsky historický elektrický rušeň „Krokodíl“, ktorý je súčasťou vznikajúcej historickej expozície v stanici Alpinka.

Cieľom projektov realizovaných prostredníctvom programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko je budovanie a rozvíjanie cezhraničnej spolupráce a to aj v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Do realizácie slovenskej časti projektu za zapojili dodávatelia z viacerých krajín strednej Európy, časť odborných prác dodali firmy z Čiech a Rumunska.

Obec Nagybörzsöny, ktorá leží na severozápade Maďarska pri hraniciach so Slovenskom, rovnako zrealizovala viacero rozvojových investícií.  Bol zrekonštruovaný a spojazdnený historický dieselový rušeň, úplne bol zreštaurovaný pôvodný historický vozeň a v obci tiež postavili nový prírodný amfiteáter. Samospráva zároveň inštalovala osvetlenie vzácnej historickej pamiatky kostola sv. Štefana.

„Takéto medzinárodné projekty sú pre mňa veľmi obohacujúce, pretože ide o budovanie spolupráce, spoznávanie nových ľudí a výmenu skúseností a veľmi sa teším, že tento už druhý cezhraničný projekt pomohol k zachovaniu kultúrneho dedičstva detskej železnice v meste v ktorom žijem,“ povedal projektový manažér Rudolf Bauer. Projektový tím detskej železnice v tomto období pripravuje pokračovanie spolupráce prostredníctvom ďalšieho medzinárodného projektu.

Historické úzkorozchodné železnice patria ku spoločnému kultúrnemu dedičstvu strednej Európy. Obe železničky sú v súčasnosti dôležitými turistickými destináciami vo svojich regiónoch, železničku v Košiciach ročne navštívi vyše 50 000 turistov. Osud úzkorozchodných železničiek bol ešte v 90. rokoch 20. storočia neistý a mnohým z nich hrozil zánik. Vďaka neustávajúcemu úsiliu nadšencov a pomoci investícií z fondov Európskej únie sa však podarilo naštartovať ich obnovu a súčasný rozvoj.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko je kľúčovým nástrojom Európskej únie pre cezhraničnú, nadnárodnú a medzinárodnú spoluprácu. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať riešenia v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PRESS RELEASE: Thanks to an international project, the children's railway is once again operating the historic Katka

Thanks to an international project, the children's railway is once again operating the historic Katka

Košice, May 31, 2023 – New summer carriages, repaired bridges and selected sections of the track and, years later, the commissioning of the historic steam locomotive Katka are the tangible results of the cross-border Slovak-Hungarian project on the famous children's railway in Košice. The project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, which was implemented on the railway in the past years, ends these days.

The Košice Children's Historical Railway with the project "Narrow-gauge railways as a unique gateway to the knowledge of natural and cultural heritage - NatGate" succeeded in the project competition together with the Hungarian village of Nagybörzsöny, where, like in Košice, a historical railway is operated. The main goal of the project was investments in the track and rolling stock of both railways with the aim of making them more attractive.


The project had a budget of EUR 525,351.66, of which the contribution from the European Regional Development Fund was EUR 446,548.91. Košická železnička, which was the main partner of the project, received European co-financing in the amount of 195,262.- euros, which was 85 percent of its total project budget.

The implementation of the project encountered considerable problems in recent years. It was negatively affected by the pandemic, but also by the sharp increase in the prices of materials and energy, despite this, all project goals were met.

On the Slovak side, the funds from the project were directed mainly to the renewal of the track and the historic rolling stock. "We carried out the necessary and demanding repair of the steam boiler of the popular steam locomotive Katka, experts in the Czech Republic custom-made a new boiler and furnace for our rare locomotive, which can thus delight our visitors again for years to come," said the chairman of the civic association Detská železnica Košice Ľubomír Lehotsky.

Other investments in Slovakia include the delivery of two new excursion cars with a higher capacity, the demanding and expensive repair of two railway bridges, as well as the repair of part of the track. Also restored was the rare and only Swiss historical electric locomotive "Krokodíl" in Slovakia, which is part of the emerging historical exhibition at the Alpinka station.

The goal of the projects implemented through the cooperation program Interreg V-A Slovak Republic - Hungary is to build and develop cross-border cooperation, including in the field of cultural heritage protection. In the implementation of the Slovak part of the project, suppliers from several Central European countries were involved, part of the professional work was delivered by companies from the Czech Republic and Romania.

The municipality of Nagybörzsöny, which is located in the northwest of Hungary near the border with Slovakia, has also implemented several development investments. A historic diesel locomotive was reconstructed and put into operation, the original historic wagon was completely restored, and a new natural amphitheater was also built in the village. At the same time, the municipality installed the lighting of the precious historical monument of the church of St. Stefan.

"Such international projects are very rewarding for me, because it is about building cooperation, meeting new people and exchanging experiences, and I am very happy that this second cross-border project has helped to preserve the cultural heritage of the children's railway in the city where I live," said the project manager Rudolph Bauer. During this period, the project team of the children's railway is preparing the continuation of cooperation through another international project.

Historic narrow-gauge railways belong to the common cultural heritage of Central Europe. Both railways are currently important tourist destinations in their regions, the railway in Košice is visited by more than 50,000 tourists annually. The fate of narrow-gauge railways was still uncertain in the 1990s, and many of them were threatened with extinction. However, thanks to the constant efforts of enthusiasts and the help of investments from European Union funds, it was possible to start their restoration and current development.

The Interreg V-A Slovak Republic-Hungary cooperation program is a key instrument of the European Union for cross-border, transnational and international cooperation. The goal is to jointly solve problems and find solutions in the field of healthcare, research and education, transport or sustainable energy. Interreg programs are co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

Egy nemzetközi projektnek köszönhetően ismét a gyermekvasút üzemelteti a történelmi Katkát

ÜNNEPÉLYES ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Könnyebb tájékozódás Nagybörzsöny Csodái között, avagy életet leheltünk egy 106 éves személyszállítóba...


Nagybörzsöny, 2023.május 31. – Határon átnyúló szlovák-magyar együttműködés keretén belül szépült tovább Nagybörzsöny az elmúlt időszakban. E napon végződik a bő két éven át tartó közös pályázat, amely az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap ko-finanírozásával jött létre.

Nagybörzsöny Község Önkormányzata a „Kisvasutak, mint egyedülálló kapuk a természetbe és a kulturális örökségünkhöz - NatGate“ projektete a Kassai Gyermekvasút polgári társulással közösen nyerte meg. Mindkét projektpartner legfőbb célkitűzése a
járműveik állagának felújítása és megőrzése volt az utókor számára, mivel mindkét projektpartner -keskeny nyomtávú vasút üzemeltetőjeként- hasonló cipőben jár.

„Az eszmei értékeken és az ide látogatók szemeinek csillogásán túl kézelfogható beruházásokról is büszkélkedhetünk a Nyugati Kapunál a Szent István Templom díszkivilágításával, a Vásártéri Szabadtéri Színház felújításával és bővítésével. A Keleti Kapunál -a Nagybörzsönyi Erdei Vasút- gépparkjának legrégebbi személyszállítója (Ba 554) született újjá és generáljavításra került dieselmotoros „Kassa“ nevű mozdony (C-50).“ – emelte ki Paulik Oszkár, a község polgármestere.

A közös projekt összköltségvetése 525 351,66.- EUR, amiből 446 548,91.- EUR az ERFA támogatása (85%). Ez a Kassai Gyermekvasút, a projekt vezető partnere esetében 195 262.- eurót, míg Nagybörzsöny Község Önkormányzatának esetében 251 286,91 eurót jelent.

„Maga a kivitelezés és az összes cél sikeres elérése, a mindennapokban, nem kevés kihívással járt. Az ütemtervet nem egyszer zavarta meg vagy szakította félbe a járványidőszakban létrejött rendeletek sokasága, avagy az újkori áruhiány, az áremelkedés és e napvilágon páratlan árfolyamingadozások által kialakult helyzet“ – akár emberileg, akár szakmailag, akár gazdaságilag tekint vissza a projekt Nagybörzsönyi projektmenedzsere, Reiter Flóra.

Nagybörzsönyben nagy hangsúlyt fektetünk a látogatók tájékoztatásába, az idacsalogatasukra 3 nyelvű ismeretterjesztő animációs filmet készítettünk, révbe ért egy 24 táblából álló útjelzőtábla-rendszer, valamint kivilágitott táblával jelöltük a hozzánk vezető bekötő utat. Egyedülálló gömbpanorámás fotókkal gazdagítottuk a honlapunk virtuális túráját, s térhatású hegységrendszeren ábrázoltuk a legfőbb turistaútvonalainkat közvetlen közelünkben, fűzte hozzá a Nagybörzsöny polgármestere, aki büszkén vázolta fel a csúcsfordítós irányváltós kisvasút egyedülálló műszaki megoldását is, amely ma az Ipari örökségünk része, s kötelességünk ezt megőrizni, s a következő generációknak átadni.

A Kelet-Szlovákiai partner legfőbb célkitűzése a pályafelújítás és a kulturális örökség konzerválása volt. „A legnépszerűbb és legrégebbi Katka nevű gőzösünk halaszthatatlan és nagyon igényes javítását folytattuk le, cseh szakemberekkel együtt, akik méretre szabott kazánházat és kemencét gyártottak le e mozdonynak, melynek közsönyhetően további évtizedekig pöföghet m ajd tovább látogatóink legnagyobb örömére“ mondta Ľubomír Lehotský a kassai Gyermekvasút PT elnöke. „Szlovákiában a további beruházás és fejlesztés két vasuti híd felújítása, ill. két korhű nyári személyszállító megépítése volt. Külső felújításon esett át a szintén százéves svájci „Krokodil“ nevű villanymozdony, amely a Cseremely-völgyben, a gyermekvasút végállomásán, az Üdülőn van kiállítva, valamint teljesült egy régi nagy álmunk, az on-line jegyértékesítés" - tudatta velünk Igor Holéczy a Kassaiak műszaki vezetője, aki továbbá kiemelte, hogy mindez nem jöhetett volna létre az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország program keretén belül létrejött határon átnyúló együttműködés lehetősége nélkül.

A keskenynyomtávú vasutak Közép-Kelet Európa vitathatatlan gyöngyszemei akár a kultúrális akár az ipari örökségünk
részeként tekintünk rájuk. Mindkét Kisvasút mára fontos turisztikai célponttá nőtte ki magát, mindkét pratner a múltban már
részt vett és a jövőben is részt kíván venni az INTERREG által nyújtott határon átnyúló együttműködésben. Pár évtizede a
bezárás veszélye fenyegette őket, ma csaknem 80 000 látogatót fogadnak évente. Természetesen ehhez a munkához magas
fokú elszántság és megszállotság is szükség van, mert rengeteg kihívással jár így is, ha minduntalan segítik egymást a
partnerek – tudással, tapasztalattal, hálózattal és információáramlással.

Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri