Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

NatGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

TLAČOVÁ SPRÁVA: Železničky v Košiciach a Nagybörzsöny uspeli so spoločným cezhraničným projektom

TLAČOVÁ SPRÁVA

                                                                                                                                      
Železničky v Košiciach a Nagybörzsöny uspeli so spoločným cezhraničným projektom


          Košice, 28. január 2021 - Historické úzkorozchodné železničky v Košiciach a severomaďarskej obci Nagybörzsöny spoločne zabodovali v širokej konkurencii a získali európske financie na svoj ďalší rozvoj. V Košiciach plánujú rozsiahlejšiu opravu trate, zaobstaranie nových vozňov pre cestujúcich či opravu kotla najstaršej prevádzkyschopnej úzkorozchodnej parnej lokomotívy U36 003 známej ako Katka. Lesná železnička v Maďarsku zas spojazdní nový rušeň, zrekonštruuje historický vozeň a v obci tiež postavia nový amfiteáter. Spoločný projekt Košickej detskej historickej železnice a lesnej železničky v Nagybörzsöny získal finančnú injekciu z programu Interreg.

          Projekt s názvom „Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva“ disponuje celkovým rozpočtom 409 590.- eur. Košická železnička z toho získa európske spolufinancovanie vo výške 174 352.- eur. Projekt oficiálne odštartoval prvého januára tohto roku a potrvá do 30. apríla 2022. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko vo výške 348 151,50.- eur.

          „Na detskej železnici v Košiciach sa sústredíme na tri rozsiahlejšie aktivity. Cieľom je oprava takmer kilometer dlhého úseku trate vrátane mostov, zaobstaranie dvoch nových letných vagónov a nevyhnutnú a náročnú opravu parného kotla populárnej lokomotívy Katka,“ uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský. Popri týchto aktivitách železniční nadšenci z Košíc v rámci projektu obnovia a vystavia elektrickú lokomotívu, ktorú sa na Slovensko podarilo získať zo Švajčiarska.

          Realizácia projektu bude výrazným impulzom aj k ďalšiemu rozvoju lesnej železničky v maďarskom Nagybörzsöny. „Získame ďalší vagón pre cestujúcich a opravíme jednu z lokomotív, čím by sa mala kapacita našej lesnej železničky zvýšiť,“ hovorí o cieľoch projektu starosta obce, ležiacej severne od Budapešti, Oszkár Paulik. V obci okrem priamych investícií do železničky tiež obnovia otvorený prírodný amfiteáter a osvetlia vzácny kostol sv. Štefana. Obec na projekt získala spolufinancovanie z úniového rozpočtu vo výške vyše 173 799,50.- eur.

          Historické úzkorozchodné železnice patria ku spoločnému kultúrnemu dedičstvu strednej Európy. Obe železničky, zapojené v projekte, sú v súčasnosti dôležitými turistickými destináciami vo svojich regiónoch, železničku v Košiciach ročne navštívi vyše 50 000 turistov. Osud úzkorozchodných železničiek bol ešte v 90. rokoch 20. storočia neistý a mnohým z nich hrozil zánik. Vďaka neustávajúcemu úsiliu nadšencov a pomoci investícií z fondov Európskej únie sa však podarilo naštartovať ich obnovu a súčasný rozvoj.

          Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko je kľúčovým nástrojom Európskej únie pre cezhraničnú, nadnárodnú a medzinárodnú spoluprácu. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať riešenia v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

          Zoznam schválených projektov: https://www.skhu.eu/aktuality/zoznam-schvalenych-projektov-z-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-skhu-1902.

         Ďalšie informácie o projekte a programe Interreg: https://www.skhu.eu/podporene-projekty/narrow-gauge-railways-as-unique-gates-to-nature-and-cultural-heritage.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU NIE JE OFICIÁLNYM STANOVISKOM EURÓPSKEJ ÚNIE.

PRESS RELEASE: The historic railways in Košice and Nagybörzsöny succeeded in a joint cross-border project

PRESS RELEASE
                                                                                                                  
The historic railways in Košice and Nagybörzsöny succeeded in a joint cross-border project

          Košice, 28 January 2021 - The historic narrow-gauge railways in Košice and the northern Hungarian village of Nagybörzsöny have scored together in broad competition and obtained European funding for their further development. In Košice, they plan a extensive repair of the track, the purchase of new wagons for passengers or the repair of the boiler of the oldest operational narrow-gauge steam locomotive U36 003 known as Katka. The forest railway in Hungary will repair a locomotive, reconstruct a historic wagon and build a new amphitheatre in the village, too. The joint project of the Košice Children's Historic Railway and the Forest Railway in Nagybörzsöny received a financial injection from the Interreg program.

          The project entitled "Narrow gauge railways as a unique gates to nature and cultural heritage" has a total budget of 409 590.- EUR. The Košice railway will receive from community budget 174 352.- euros. The project officially started on January 1 this year and will last until April 30, 2022. The project is funded by the European Union by the European Regional Development Fund through the Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme in amount of 348 151,50.- euros.

          "On the children's railway in Košice, we will focus on three larger activities. The aim is to repair the almost kilometre-long section of the line, including bridges, to procure two new summer wagons and the necessary and demanding repair of the steam boiler of the popular Katka locomotive," said Ľubomír Lehotský, chairman of the Košice Children's Civic Association. In addition to these activities, railway enthusiasts from Košice will restore and repair an electric locomotive, which they managed to obtain from Switzerland.

           The implementation of the project will also be a significant impetus for the further development of the forest railway in Nagybörzsöny, Hungary. "We will get another passenger car and repair one of the locomotives, which should increase the capacity of our forest railway," says Oszkár Paulik, the mayor of the village north of Budapest. In addition to direct investments in the railway, the local council will also restore the open-air natural amphitheatre and illuminate the rare church of St. Stefan. The municipality received 173 799,50.- from community budget.

          The historic narrow-gauge railways are part of the common cultural heritage of Central Europe. Both railways involved in the project are currently important tourist destinations in their regions, the railway in Košice is visited by more than 50,000 tourists a year. The fate of narrow-gauge railways in Central Europe was still uncertain in the 1990s, and many of them were in danger of liquidation. However, thanks to the constant efforts of enthusiasts and the help of investments from European Union funds, they have managed to start their renewal and current development.

The Interreg program is a key instrument of the European Union for cross-border, transnational and international cooperation. The aim is to tackle problems together and seek solutions in the areas of health, research and education, transport or sustainable energy. Interreg programs are funded by the European Regional Development Fund.

List of approved projects: https://www.skhu.eu/aktuality/zoznam-schvalenych-projektov-z-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-skhu-1902.

More information about the Interreg project and programme: https://www.skhu.eu/podporene-projekty/narrow-gauge-railways-as-unique-gates-to-nature-and-cultural-heritage.

THE CONTENT OF THIS MATERIAL DOES NOT NECESARRY REFLECT/REPRESENT THE OFFICIAL POSSITION OF THE EUROPEN UNION.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: Határon átnyúló sikert arattak a KisVasutak Nagybörzsönyben és Kassán

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Határon átnyúló sikert arattak a KisVasutak Nagybörzsönyben és Kassán

          Nagybörzsöny, 2021. január 15. - Nagybörzsönyben és a kelet-szlovákiai Kassán működő történelmi keskenynyomtávú erdei vasutak - nagyon erős mezőnyből győztesként kikerülve - európai uniós pénzekhez jutottak további beruházásaikhoz és fejlesztéseikhez.

           A projekt megvalósítása elsősorban turisztikai szempontból, korszerű lehetőségeket kínál kistérségünkben, hiszen „Egy újabb vagonnal bővítjük a Nagybörzsönybe látogatók számára gépparkunkat és felújítunk egy majd hetvenéves diesel mozdonyt,“ mondta el Paulik Oszkár, polgármester. E téren szoros együttműködésben állunk a szlovákiai partnerünkkel, akiknek szintén szívügyük a történelmi kisvasutak megmentése és fejlesztése. Elmondhatjuk, hogy az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 173 799,50 eurós közösségi támogatásának köszönhetően a befogadóképességünket növeljük meg. Ez az összeg megközelítőleg 61 millió forintnak felel meg. A projekt további célkitűzései között községünkben igen fontos beruházásnak tartom a Vásártéri Szabadtéri Színház kialakítását és a Szent István Templom díszkivilágítását.

           „Kassán pályafelújítás, nyári vagonok beszerzése és a legértékesebb „Katka” nevű (U36 003 tipusú) 137 éves gőzmozdony teljes rekonstrukcióját foglalja magába a projekt”, nyilatkozta Ľubomír Lehotský a közös projekt vezető partnere, a Kassai Gyermekvasút elnöke. Célkitűzéseinkhez 205 120.- eur áll rendelkezésünkre, amely magába foglalja már az önrészt is.

           E közös projekt „Kisvasutak mint egyedülálló kapuk a természetbe és a kulturális örökségünkhöz” 2021. január 1-én vette kezdetét mintegy 16 hónapos időfutammal az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából. Felkaroljuk Közép-Európa közös kulturális és ipari emlékeinek gyöngyszemeit, amelyek mára már jelentős turisztikai célpontokká váltak. A negyedmilliós Kassa melletti Gyermekvasútnak évi 50 000, míg a majd 700 főt számláló Nagybörzsönyben az Erdei Vasút évi 30 000 látogatóval büszkélkedhet. Nagy általánosságban elmondható, hogy míg a XX.sz. 90-es éveiben a megszűnés határán voltak e kisvasutak, ma az együttműködésnek és közös munkának köszönhetően megmaradtak és virágzásnak indultak.


A NYERTES PROJEKTEK JEGYZÉKE:
https://www.skhu.eu/aktuality/zoznam-schvalenych-projektov-z-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-skhu-1902

A TEVÉKENYSÉGEK FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÖVETÉSE:
https://www.skhu.eu/podporene-projekty/narrow-gauge-railways-as-unique-gates-to-nature-and-cultural-heritage

https://nagyborzsony.hu/onkormanyzat/kozerdeku/natgate-projekt-bemutatasa/ 

https://www.detskazeleznica.sk/-natgate


Interreg Interreg Interreg

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri