LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Druhý Master plan workšop a staff meeting

26.4.2018Master plan workšop and Staff meeting - zápis
26 April, 2018, Košice, Bencúrová ulica, 09,00 – 13,00

Účastníci: podľa prezenčnej listiny
Program:
9,00 – 12,00   Master plan workšop
1. Turizmus v regióne Košíc, prezentácia Rudolf Bauer
2. Turizmus v meste Miškolc, prezentácia Ádám Jakots
3. História a súčasnoť úzkorozchodných železníc na Slovensku, prezentácia   Tomáš Haviar
4. Možnosti historických úzkorozchodných železníc v rozvoji turistického ruchu na Slovensku, prezentácia 
        Ľubomír Lehotský
5. Analýza dát návštevnosti KDHŽ    Igor Holéczy
6. Analýza dát návštevnosti LÁEV   Ádám Jakots
7. Prestávka
8. SWOT analýza     Rudolf Bauer
9. Dotazník     Rudolf Bauer
10. Ďalšie kroky    Rudolf Bauer

12,00 – 13,00 Obed

13,00 – 14,00  Staff meeting
1. Aktuálna situácia implementácie projektu - projektoví manažéri
2. IMIS systém
3. Vypracovanie správ, reportov
a. Dosiahnuté výsledky
b. Detailný popis aktivít projektu
c. Aktivity v oblasti publicity projektu a plnenie indikátorov projektu

Stretnutie bolo otvorené predsedom občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomírom Lehotským. Projektový manažér Rudolf Bauer predstavil hlavné idikátory turizmu v regióne Košíc. Projektový manažér Ádam Jákots prezentoval dáta turizmu v Miškolci. 
Prizvaný historik Tomáš Haviar predstavil históriu úzkorozchodných železničiek v strednej a východnej Európe, jeho prezentácia bola veľmi ocenená účastníkmi. 
Ľ. Lehotský neskôr prezentoval potenciál železničiek v turistickom priemysle.  

V Ďalšom Igor Holéczy prezentoval štatistické údaje KDHŽ o návštevnosti v uplynulých rokoch, štruktúru návštevnosti, počty predaných lístkov, podobné údaje prezentoval za LÁEV Á. Jákots. Príspevky vyvolali živú diskusiu o vylepšení systému cien lístkov a jeho vplyve na návštevnosť železničiek.
Po pkrátkej prestávke nalsedovala SWOT analýza v spoločnej diskusii. R. Bauer predstavil dotazník a ďalšie kroky pri príprave Master planu, ktoré boli schválené.

Bol dohdnutý termín ďalšieho stretnutia v Miškolci v druhej polovici Júna 2018 a ktoré bude zamerané na hodnotenie dotazníkového prieskumu, SWOT analýzy a na otvorenie analýza k slabým a silným stránkam. Popis právneho prostredia odštartuje na augustovom stretnutí. 

26 April, 2018
R.Bauer

Second Master Plan meeting and staff meeting

26.4.2018Master plan workshop and Staff meeting report
26 April, 2018, Košice, Bencúrová street, 09,00 – 13,00

Participants: according the attendance sheet
Program:
9,00 – 12,00   Master plan workshop
1. Tourism in the Košice region, presentation  Rudolf Bauer
2. Tourism in the city of Miskolc, presentation  Ádám Jakots
3. HNGR’s history presentation    Tomáš Haviar
4. Potential of HNGRs in tourism development in Slovakia
        Ľubomír Lehotský
5. Analysis of visitors’ data in DŽK    Igor Holéczy
6. Analysis of visitors’ data in LÁEV    Ádám Jakots
7. Break
8. SWOT analysis      Rudolf Bauer
9. Questionnaire      Rudolf Bauer
10. Next steps      Rudolf Bauer

12,00 – 13,00 Lunch

13,00 – 14,00  Staff meeting
1. Actual situation in project implementation  Project managers
2. IMIS system
3. Reporting
a. Project achievements
b. Detailed description of activities
c. Measures taken regarding project publicity
and fulfilment of project indicators

The workshop was opened by the director of DŽK Ľ.Lehotský. PM R.Bauer, introduced tourism main indicators in the Košice region. Then PM Á.Jakots presented main tourism data from the city of Miskolc.
Invited historian Tomáš Haviar presented history of HNGRs in the Central and Eastern Europe, his presentation was appraised very much by all participants.
Director of DŽK Ľ. Lehotský than presented potential of HNGRs in tourism.
 

In the next point I. Holéczy presented DŽK statistics concerning number of sold tickets, structure of visitors etc. and Á. Jakots presented similar data from LÁEV. The hot discussion how to improve system of ticket prices in order to increase number of visitors followed.
After short break SWOT analysis was started in common hot discussion. Then R.Bauer introduced questionnaire and next steps in elaborating MP was agreed.

The next meeting was agreed to be organized in Miskolc in second half of Junel, 2018 and devoted to evaluation of survey, SWOT analysis and start discussion of barriers and findings. The legislative environment description should start and will be matter of August workshop.

26 April, 2018
R.Bauer

A második főterv találkozója és a munkatársak találkozója

26.4.2018
MASTER PLAN MEETING 2 - 26-4-2018
MASTER PLAN MEETING 2 - 26-4-2018
MASTER PLAN MEETING 2 - 26-4-2018
MASTER PLAN MEETING 2 - 26-4-2018

Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri