LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

NEWS LETTER č. 3 Júl - September 2018

25.9.2018

19.7. / III. pracovné stretnutie projektových tímov v Miškovci

Ďalšie pracovné stretnutie oboch tímov sa uskutočnilo v malebnom prostredí lesného odpočívadla Andókút, ktoré sa nachádza na trase Lillafuredskej úzkrozchodnej lesnej železnice v Miškovci.

            Hlavnou témou stretnutia bolo porovnanie legislatívneho prostredia pri prevádzkovaní úzkorozchodných železníc v Maďarsku a na Slovensku. Maďarskí tím predstavil najväčšie možné príležitosti a prekážky napredovania úzkorozchodnej železnice v Miškovci.

            V predchádzajúcich týždňoch oba tímy uskutočnili mini prieskum formou elektronických dotazníkov o vnímaní železnice očami návšetvníkov a zaujímali nás aj podnety na vylepšenia i kritika. Predmetom pracovného stretnutia bolo ich vyhodnotenie, z ktorého vyplynulo veľa podnetných názorov do diskusie pre oba tímy.

27.7. / Začala dostavba staničnej budovy detskej železnice v Čermeli

Rozostavaná staničná budova detskej železnice v Čermeli dostáva konečnú podobu. S jej výstavbou začalo občianske združenie Detská železnica Košice ešte v minulom. Po tom čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto rozostavanej stavby. Prvá obnovená staničná budova historickej železničky tak začne slúžiť verejnosti ešte tento rok.

„Slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) bol schválený len koncom minulého roku. Priamo na dokončenie budovy je z projektu určených vyše 64.000 eur, náklady sú však samozrejme vyššie,“ približuje Ľubomír Lehotský z občianskeho združenia Detská železnica Košice. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.

 „Zvonku sme budovu opláštime zatepľovacou vrstvou a hrazdením. Práce nepokračujú len na fasáde, ale aj v interiéri, kde finišujeme s úpravou povrchov a zariaďovaním miestností. Asi najprevratnejšou zmenou na stanici budú prvé splachovacie toalety,“ približuje novinky Igor Holéczy z detskej železničky. Verejnosť v budove ocení aj mini čakáreň, predajňu suvenírov, pokladňu či toalety. V priestoroch tiež vzniknú kancelárie občianskeho združenia a Klubu mladých železničiarov.

            V minulosti známa železnička disponovala kompletnou infraštruktúrou, v každej z troch staníc napríklad stáli sympatické staničné budovy. Súčasťou železničky tiež bola výhybňa VPRED, kde sa vlaky mohli dokonca križovať. V rámci projektu dôjde tiež k obnoveniu tejto výhybne, čo by malo železničku Ďalej zatraktívniť a zvýšiť jej kapacitu. Pôjde tak o najväčšiu investíciu do obnovy železničky za posledné desaťročia.

Viac na http://www.detskazeleznica.sk/--6-272-stanicna-budova-je-dokoncena

28.8. / IV. pracovné stretnutie projektových tímov v Košiciach

Koncom augusta sa v Košiciach na pôde Mestských lesov už po štvrtýkrát stretli oba realizačné tímy projektu RailGate – železnica Lillafured v Miškovci (LÁEV) a Detská železnica Košice, aby spoločne skoordinovali realizáciu projektov a vymenili si skúsenosti.

            Na konečnej stanici Alpinka ich čakalo prekvapenie v podobe pamätníka – lokomotívy Miškolc, ktorá pripomína slovensko-maďarskú spoluprácu. Podobný pamätník pribudne už zakrátko aj na železničke v Miškovci.

            Úvod stretnutia patril riaditeľovi Mestských lesov Tiborovi Rothovi, ktorý v pôsobivej prezentácii predstavil územie košických lesov a činnosti mestského podniku, ktorý sa stará o druhé najrozsiahlejšie mestské lesy v Európe.

            Projektový manažér detskej železnice Rudolf Bauer predstavil možnosti a prekážky rozvoja Košickej detskej historickej železnice. Za najväčšie prekážky prípadného predĺženia trate označil konflikt železnice s golfovým ihriskom, nedostatok parkovacích miest či ekologickú záťaž parnej prevádzky pre ovzdušie. V perspektíve desiatich rokov by chcel dosiahnuť napojenie železnice na verejnú dopravu od bufetu Ovečka až po Alpinku s ročnou návštevnosťou 100 000 návštevníkov, atraktívne podujatia pre verejnosť, rozvoj služieb ako je prenájom bicyklov, skútrov, skateboardov. To všetko za veľmi úzkej spolupráce s mestom Košice a ostatnými partnermi v Čermeli.

            Možnosti a spôsoby komunikácie a marketingu oboch železníc predstavili Zuzana Lehotská za Detskú železnicu Košice a Ádam Jákots z LÁEV, ktorý predstavil aj možnosti na rozvoj a najväčšie prekážky železnice na maďarskej strane.

31.8. / Na stanici Alpinka pribudol pamätník Miśkolc

Modrá motorová lokomotíva s názvom Miśkolc je umiestnená na konečnej stanici detskej železnice na Alpinke ako statický pamätník. Symbolizuje úzku spoluprácu s úzkorozchodnou železnicou v Miškovci. Podobný pamätník už čoskoro pribudne aj u maďarských partnerov. Lokomotíva ponesie názov Kassa (Košice).

FOTO Z PREPRAVY A INŠTALÁCIE

25.9. / Ukončenie dostavby staničnej budovy v Čermeli

Rozostavaná staničná budova Košickej detskej historickej železnice v Čermeli sa dočkala konečnej podoby. Občianske združenie Detská železnica Košice s jej výstavbou začalo ešte v roku 2017. Po tom čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto stavby. Priestory prvej obnovenej staničnej budovy tak začnú v nasledujúcom období postupne ožívať a plniť svoj účel.

            „Zvonku sme budovu opláštili zatepľovacou vrstvou, dreveným obkladom a hrazdením. Pribudli dobové lampy i smaltované informačné tabule aj v angličtine. Súčasne prebiehali aj práce na dokončovaní interiéru.  Asi najprevratnejšou novinkou na stanici sú prvé splachovacie toalety. Po zariadení budú miestnosti slúžiť ako zázemie pre našich dobrovoľníkov, dopravná kancelária, infocentrum a pokladňa,“ približuje novinky Igor Holéczy z detskej železnice.

Viac na http://www.detskazeleznica.sk/--6-272-stanicna-budova-je-dokoncena

NEWS LETTER n. 3 July - September 2018

25.9.2018

Comletion of new station building has just begun

27.7.2018 The redesigned building of the Čermel station gets the final form. Its construction was started by the civic association Kosice Children Railroad in the past. After the association succeeded with the international Slovak-Hungarian project, it also got finance for the completion of this dismantled building. The first renewed historic railway station will start serving the public this year.
"The Slovak-Hungarian project for the reconstruction of two neighboring narrow-gauge railways - Košice Children's Historical Railway (KDHŽ) and the railway in Miškovec - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) was approved only at the end of last year. More than 64,000 euros are directly allocated to the completion of the project, but the costs are of course higher," says Ľubomír Lehotský of the civic association Children's Railroad Košice. The project is funded by the European Union through the Interreg European Regional Development Fund.
"Building was equipped with insulation and imitation of wooden fillings. Work is not only on the façade, but also in the interior where we finished surfaces and other equipment. Perhaps the most revolutionary change in the station will be the first flush toilets, "says Igor Holéczy's from the association. In the building the public will also appreciate a mini waiting room, a souvenir shop, a cash desk or a toilet. There will also be offices of the civic association and the Young Railroad Club.
In the past, the well-known railroad had a complete infrastructure, for example, in each of the three stations there were sympathetic station buildings. Part of the railway also was a shunt VPRED, where trains could even cross. The project will also restore this shunt, which should further make the rail more attractive and increase its capacity. This will be the largest investment in railway renewal over the last decades.

Two project teams met in Košice

28.8.2018    At the end of August (28.8.2018), the two teams of the RailGate project - Lillafured Railroad in Miškovec (LÁEV) and the Košice Children Railroad met together to co-ordinate the implementation of the projects and exchange experience for the fourth time in Košice on the grounds of Municipal Forests.
            At the Alpinka terminal participants were surprised by the memorial - Miškolc locomotive, which reminds Slovak-Hungarian co-operation. A vogon named “Košice” will soon be in operation in the railway in Miškovec.
            The introduction of the meeting included the Director of City Forests Tibor Roth, who presented the territory of Košice forests and the activities of a city enterprise that takes care of the second largest urban forests in Europe.
            Child Railroad Project Manager Rudolf Bauer presented possibilities and obstacles to the development of the Košice Children's Historical Railroad. The biggest obstacles to the possible extension of the track have been the conflict between the railway and the golf course, the lack of parking spaces and the ecological burden of the steam operation on the air. In the perspective of ten years, he would like to get rail to annual attendance of 100,000 visitors, to organize attractive public events, development of services such as rental of bicycles, scooters. All this in close cooperation with the city of Košice and other partners in Čermel.
            The possibilities and ways of communication and marketing of both railways were presented by Zuzana Lehotská for the Children's Railway Košice and Adam Jákots of LÁEV, who presented possibilities for development and the biggest obstacles on the Hungarian side.


Station building completed

25.9.2018  The station building of the Kosice Children's Historical Railway in Čermel, which was under construction, has reached its final shape. The civic association Košice Children Railway started with its construction in 2017. After the association succeeded with the international Slovak-Hungarian project, it also got finances for the completion of this construction. The first restored station building will begin to gradually revive and fulfill its purpose in the coming period.
The visitors remember well that at the Čermeľ station there already was one wooden station building in the past, but it had to be removed in the middle of the 90's. The building was not as charming as the one, that had grown there today. A new building with architectonical elements typical to Bankov and North Kosice areas, fits well into the valley of Čermeľ and becomes an indispensable adornment at one of the entrences to the second largest city in Slovakia. Of course, along with steam locomotives and historic wagons, it becomes another attraction of the children's railway, the only one preserved in the territory of the former Czechoslovakia.
"The strong motive of our reflection was to return the railway to the form it had at the time of its inception. I myself have been a supporter of this idea, but I gradually realized that the exact copy would not be the most appropriate means of revitalizing and modernizing the railway. After all, even the railway builders themselves have already assumed that the wooden stands will once be replace the walled structures in the future, "said Ľubomír Lehotský, chairman of the Children's Railroad Košice Košice.
This is why the this demanding role has been trusted to architect with in the field experience Tomáš Haviar.
"It was an interesting challenge even because we were not the first who had addressed this issue. Even in the past, we have had predecessors who have already designed and proposed something. However, the constructions did not materialize for lack of willingness and lack of finance. This is how we embraced and accepted the city's demand for the construction to fall into the late 19th century by features that were characteristic for this part of the city, but were also applied to railway constructions," explains the architect.
Children's Railway association believes that this construction may not be the last on the railway. The call to build buildings that take into account both the recent past of the railroad (now 63 years old) but has accentuated more than a century of history of vehicles and steam locomotives on it is a challenge for the future.
"In the future, we will still be able to construct other buildings, so necessary and important for the preservation and future of the children's railway, with a uniform architectural expression. Romantic constructions can be a compromise between the demands of modern tourism and the satisfaction of children and tourists from many parts of Slovakia and the world, "adds architect and railway historian Tomáš Haviar.

"The Slovak-Hungarian project of reconstruction of two neighboring narrow-gauge railways - Kosice Children's Historical Railways (KDHŽ) and the railway in Miškovec - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) was approved only at the end of 2017. For the second phase of building completion - more than 64,000 euros were granted, but costs were much higher, "explains the chairman of the civic association Ľubomír Lehotský. The project is funded by the European Union through the Interreg European Regional Development Fund.
"Building was equipped with insulation and imitation of wooden fillings. Work is not only on the façade, but also in the interior where we finished surfaces and other equipment. Perhaps the most revolutionary change in the station will be the first flush toilets, "says Igor Holéczy's from the association. In the building the public will also appreciate a mini waiting room, a souvenir shop, a cash desk or a toilet. There will also be offices of the civic association and the Young Railroad Club.
In the past, the well-known railroad had a complete infrastructure, for example, in each of the three stations there were sympathetic station buildings. Part of the railway also was a shunt VPRED, where trains could even cross. The project will also restore this shunt, which should further make the rail more attractive and increase its capacity. This will be the largest investment in railway renewal over the last decades.

The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

NEWS LETTER sz. 3 July - December 2018

25.9.2018

Newsletter 3

2018.7.19. A 3. projekttalálkozó Miskolcon

A harmadik projekttalálkozó a “Narrow Gauge Railways as Attractions and Gates to Nature"; (RailGate) SKHU/1601/1.1/031 sz. július 19-én volt megtartva Miskolcon. A projektalálkozó az Andokút erdei park festői környezetében zajlott le, amely a Lillafuredi keskeny nyomtávú erdei vasút útvonalán helyezkedik el.
A találkozó fő témája a magyarországi és szlovákiai keskeny nyomtávú vasutak működésének jogi környezetének összehasonlítása volt. A magyar csapat bemutatta a Miskolcon található keskeny nyomtávú vasút előrehaladásának lehető legnagyobb lehetőségeit és akadályait.
Az elmúlt hetekben mindkét csapat egy kissebb felmérést végzett elektronikus kérdőívek formájában a vasút észleléséről a látogatók szemében, mind a fejlesztések, mind a kritika iránt érdeklődtek a projekt csapat tagjai. A találkozás témája ennek a kiértékelése volt, amely sok inspiráló véleményt mutatott a két csapat számára.

2018.7.27. Megkezdődött a csermelyi vasútállomás építése

Végleges formát kap a Kassai Gyermekvasút újratervezett állomása. Építése a múltban a Kassai Gyermekvasút civil szervezet által indult. Miután az egyesület sikerrel járt a nemzetközi szlovák-magyar projektben, képes befejezni a vasútállomás épületét is. Az első megújult történelmi vasútállomás ebben az évben elkezdi a látogatók kiszolgálását.
A vasútállomás befejezésére több mint 64 000 euró volt elkülönítve projektben, de a költségek természetesen magasabbak "- mondja Ľubomír Lehotský a Kassai Gyermekvasút civil szervezet igazgatója. A projektet az Európai Unió az Interreg Európai Regionális Fejlesztés Alapján keresztül finanszírozza.
"Az épületet egy hőréteggel borítjuk. A munka nem csak a homlokzaton, hanem a belső térben is folyik, ahol befejezzük a felületkezelést és a helyiség felszerelését. Talán az állomás legforradalmasabb változása az első flöss WC-k, "- mondja Igor Holéczy. Az épület nyilvánossága értékelni fogja a mini várótermet, egy ajándékboltot, egy pénztárcát vagy egy WC-t. A polgári szövetség és a Young Railroad Club irodái is itt lesznek.
          A múltban a jól ismert vasút teljes infrastruktúrával rendelkezett, például a három állomás mindegyikében szimpatikus állomásépületek voltak. A projekt lehetóvé teszi két vonat elterelését, amely tovább növeli a vasút vonzerejét és növeli kapacitását. Ez lesz a legnagyobb beruházás a vasút megújításában az elmúlt évtizedekben.

2018 Augusztus 28-án  Projektcsapatok munkatalálkozója Kassán a kassai városi erdók részvételével

Az Alpinka végállomáson egy meglepetés várta a magyarországi vendégeket a szlovák-magyar együttműködést emlékeztető emlékmű – egy Miskolcnak elnevezett mozdony. Hasonló emlékmű kerül majd hamarosan a Miskolci vasútra, amely a Kassa nevet foglya viselni.
            A találkozó bevezetőjét a városi erdők igazgatója, Roth Tibor tartotta, aki lenyűgöző előadásban bemutatta a Kassai erdők területét és egy városi vállalkozás tevékenységét, amely a második legnagyobb európai városi erdőkkel foglalkozik.

            A kassai gyermek vasút Rudolf Bauer projektmenedzsere bemutatta a Kassai Gyermek Történetmi Vasút fejlődésének lehetőségeit és akadályait. A pálya lehetséges kiterjesztésének legnagyobb akadálya a vasút és a golfpálya közötti konfliktus, a parkolóhelyek hiánya és a levegő gőzmozgásának ökológiai terhelése volt. Tíz év távlatában  évente 100 000 látogatóval, vonzó nyilvános eseményekkel, olyan szolgáltatások fejlesztésével, mint a kerékpárok, robogók, gördeszkák szeretné gazdagítani a turizmust. Mindez szoros együttműködésben Kassa városával és más partnerekkel a Csermelyben.
            A két vasút kommunikációs és marketing lehetőségeit és módjait Zuzana Lehotská és Ádám Jákots mutatták be.

2018 Augusztus 31.-én Miskolcnak elnevezett emlékmű került az Alpinka állomásba

A Miskolc nevű kék mozdony statikus emlékhelye a gyermekvasút utolsó állomásán található. A Miskolci keskeny nyomtávú vasúttal való szoros együttműködést jelképezi. Hasonló emlékmű hamarosan megérkezik a magyar partnerekhez. A mozdony Kassa (Kassa) lesz.

2018 Szeptember 25.- A csermelyi állomásépület befejezése

A csermelyi állomásépület elérte a végső alakját. A Detská železnica Košice polgári szövetség már 2017-ben megkezdte építését. Miután az egyesület sikeres lett a nemzetközi szlovák-magyar projektel, finanszírozást kapott az építés befejezéséhez.
       


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri