LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

DETSKÁ ŽELEZNICA V KOŠICIACH ODŠTARTUJE OBNOVU VÝHYBNE VPRED

DETSKÁ ŽELEZNICA V KOŠICIACH ODŠTARTUJE OBNOVU VÝHYBNE VPRED

          Košická detská historická železnica sa čoskoro pochváli zrekonštruovanou výhybňou VPRED. Investícia za takmer 90.000.- eur umožní obnovu pôvodnej druhej koľaje v tejto stanici a osadenie výhybiek, čo opäť umožní križovanie vlakov obľúbenej turistickej úzkokoľajky. Na stanici zároveň pribudnú odstavné koľaje na deponovanie niektorých vozňov.
         „Košická detská historická železnica počas takmer celej svojej existencie využívala stanicu VPRED a to až do likvidácie druhej staničnej koľaje a výhybiek v 90. rokoch minulého storočia. Za touto likvidáciu stála najmä snaha znížiť prevádzkové náklady detskej železnice. Avšak dnes, keď záujem o našu historickú rekreačnú železnicu rastie, je obnovenie výhybne potrebné z prevádzkových aj dopravných dôvodov,“ vysvetľuje Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.
          Prostriedky na obnovu koľajiska získalo združenie z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného Slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.
         „Naša železnička ročne prevezie 45.000 návštevníkov a cez zastávku VPRED môžeme v súčasnosti prechádzať vždy len jedným smerom, čo brzdí premávku na trati. VPRED pritom leží v polovici trate a už pri projektovaní železnice bol navrhnutý tak, aby sa tu mohli vlaky navzájom križovať,“ približuje Lehotský. Obnovenie výhybne a následne aj stanice má preto viesť aj k ďalšiemu zvyšovaniu kapacity a komfortu železničky.
         Združenie sa snaží železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi začalo s jej prevádzkou. Nadšenci postupne spojazdnili celý historický vozový park, rozšírili počet rušňov a vozňov na železničke a v minulom roku postavili prvú murovanú staničnú budovu. Počet návštevníkov stúpol viac ako dvojnásobne.
         Súčasťou medzinárodného projektu je tiež spoločný rozvojový dokument pre maďarskú aj slovenskú železničku, v tomto roku na slovenskej strane ešte pribudne investícia do exteriérového zariadenia staníc a do aplikácie pre mobilné telefóny.

Obsah tejto tlačovej správy neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

info@skhu.eu
www.skhu.eu
Európsky fond regionálneho rozvoja

KOŠICE CHILDREN RAILWAY STARTS RENEWAL OF VPRED STATION

KOŠICE CHILDREN RAILWAY STARTS RENEWAL OF VPRED STATION

           The Kosice Children's Historic Railway will soon boast of a refurbished VPRED switch. The investment of nearly EUR 90,000.- will allow the restoration of the original second track line at this station and the installation of switches, which in turn will allow the trains of the popular tourist narrow-gauge railway to cross at the station. At the same time, stabling tracks for wagons will be added to the station.
         “The Košice Children's Historic Railway used the VPRED station for almost its entire existence until the destruction of the second station track and switches in the 1990s. In particular, efforts to reduce the running costs of the children's railway were behind this liquidation. However, today, as the interest in our historic recreational railway is growing, renewal is needed for both operational and transport reasons,” explains Ľubomír Lehotský, chairman of the Civic Association of Košice Children's Railways, which operates the tourist attraction.
        Money from the European Funds are used to restore track resources. It is part of a cross-border Slovakia-Hungarian project for the reconstruction of two neighboring narrow-gauge railways - the Košice Children's Historic Railway (KDHŽ) and the railway in Miskolc - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). The project is funded by the European Union through the European Regional Development Fund from the Interreg program.
          “Our railway transports 45,000 visitors a year and we can only pass one way through the VPRED stop, which is hindering the traffic on the line. In the meantime, it lies in the middle of the line and has been designed so that the trains can cross each other when constructing the railway,” Lehotsky said. Restoration of the switch and consequently also the station should also lead to further increase of capacity and comfort of the railway.
         The association has been trying to uplift the railway since 2012, when it started operating the line after state railway carrier. Enthusiasts gradually repaired the entire historical vehicle fleet, expanded the number of locomotives and wagons on the railway, and built the first brick station building last year. The number of visitors has increased more than twice.
          The international project also includes a joint development document for the Hungarian and Slovak railways, this year on the Slovak side will be added an investment in the exterior equipment of stations and the application for mobile phones.

The content of this press release does not represent the official position of the European Union.

info@skhu.eu

www.skhu.eu
European fond of regional developlment

A KASSAI GYERMEKVASÚT MEGKEZDI A VPRED NEVÚ KITÉRÓ FELÚJÍTÁSÁT

Sajtóközlemény                                                                           2019.3.11. Kassa

A Kassai Gyermekvasút megkezdi a VPRED nevú kitéró felújítását

         A Kassai Torténelmi Gyermakvasút nemsokára dicsekedhet a felújított VPRED kitéróvel.. A közel 90.000 eurós beruházás lehetővé teszi az eredeti  második vágány felújítását ezem a megállón, ami újból lehetóvé teszi a vonatok kitérójét ezen az állomáson. A megállón lehetóség lesz leálló vágányok létrehozására  a vasúti kocsik számára.
         „A Kassai Torténelmi  Gyermekvasút fennállásának szinte sz egész ideje alatt használta a VPRED megállót egészen  a múlt század kilencvenes éveiben  a második vágány likvidációjáig. Ezen likvidáció hátterében a gyermekvasút fenntartásai csokkentése állt. De most, amikor nó az érdeklódés a torténelmi gyermekvasút iránt a kitérófelújítása  uzemeltetési és forgalmi okokbúol is indokolt“ mondja Ľubomír Lehotský a Kassai Gyermekvasút polgári  egyesulet elnoke, amely ezt a turisztikai attrakciót uzemelteti.
          A vágány felújítására a pénzt európai uniós alap biztosította. A határokon átíveló szlovák- magyar projekt része a két szomszédos keskeny nyomtávú vasút- a Kasai Torténalmi Gyermekvasút /KDHŽ/ és a miskolci Lillafuredi Állami Erdei Vasút /LÁEV/. A projektet az Európa Fejlesztési  Alap Interreg programja keretében az Európai Unió finanszírozza.
        „ A mi vasútunk évente 45 000 látogatót szállít és a VPRED megállón keresztul jelenleg csak egy irányban tudunk kozlekedni, ami fékezi a forgalmat ezen az úton.  A VPRED megálló a vasútpálya felénél helyezkedik el és úgy volt tervezve, hogy a vonatok itt elkeruhessék egymást“ mondja Lehotský úr. A kitéró és ezt kovetóen a megálló  felújítása a kisvasút kapacitása és komfortja novelését fogja szolgálni.
        Az egyesulet igyekszik a kisvasút színvonalát a 2012-es évtól emelni, amikoris az állami vasúttársaságtól átvette az uzemeltetését. Rajongói fokozatosan rendbe tették az egész torténelmi kocsiparkot, kibóvítették a mozdonyok és vagonok számát és tavaly felépítették az elsó téglából készult vasútállomást. A látogató száma tobb mint megkétszerezódott.
         A nemzetkozi projekt része szintén a kozos szlovák- magyar vasútfejlesztési terv, melynek keretében a szlovák oldalon megvalósul  egy beruházás a vasútállomás kulsó berendezésébe és mobiltelefón applikásió létrehozására.

Elérhetőség
Igor Holéczy, Detská železnica Košice, o. z., holeczyi@gmail.com, +421 910 900 957, www.detskazeleznica.sk, Facebook/detskazeleznica

A sajtóközlemény tartalma nem képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját.
info@skhu.eu
www.skhu.eu
Európai Regionális Fejlesztési Alap


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri