LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Staničná budova je dokončená

25.9.2018

Rozostavaná staničná budova Košickej detskej historickej železnice v Čermeli sa dočkala konečnej podoby. Občianske združenie Detská železnica Košice s jej výstavbou začalo ešte v roku 2017. Po tom čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto stavby. Priestory prvej obnovenej staničnej budovy tak začnú v nasledujúcom období postupne ožívať a plniť svoj účel.

Pamätníci dobre vedia, že na stanici Čermeľ už jedna drevená staničná budova v minulosti stála, no pre zlý technický stav ju museli v polovici 90.-tych rokov odstrániť. Nebola však taká pôvabná aká tam vyrástla dnes a nahradila tak provizórium unimobunky. Nová budova s dobovým, historizujúcim charakterom či prvkami blízkymi lokalite Bankova i severu Košíc, vhodne zapadá charakterom do Čermeľského údolia a stáva sa neodmysliteľnou ozdobou a bránou Košíc už pri samotnom vstupe do druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Samozrejme, popri parných lokomotívach a historických vagónoch sa tak stala aj ďalšou atrakciou detskej železnice, jedinej zachovalej na území bývalého Československa.

„Silným motívom našich úvah bolo vrátiť železničke podobu, akú mala v čase svojho vzniku. Sám som bol zástancom tejto myšlienky, no postupne som si uvedomil, že presná kópia nebude tým najvhodnejším prostriedkom na ceste revitalizácie a modernizácie železničky. Napokon aj samotní stavitelia železničky predpokladali, že drevené staničky raz v budúcnosti nahradia murované definitívy,“ povedal predseda OZ Detská železnica Košice, Ľubomír Lehotský.

Aj preto náročnú úlohu zladiť tieto predstavy zverili dobrovoľníci architektovi a milovníkovi úzkorozchodných železníc Tomášovi Haviarovi.

„Bola to zaujímavá výzva už aj preto, že sme neboli prví, ktorí túto otázku riešili. Aj v minulosti sme mali predchodcov, ktorí už niečo naprojektovali a navrhli. Stavby sa však pre nezáujem a nedostatok financií nerealizovali. Tak sme sa s tým popasovali a akceptovali aj požiadavku mesta, aby stavba svojím charakterom zapadla do obdobia konca 19. storočia prvkami, ktoré boli charakteristické aj pre túto časť mesta, ale zároveň sa uplatňovali aj na železničných stavbách,“ vysvetľuje architekt.

OZ Detská železnica verí, že táto stavba nemusí byť posledná na železničke. Veď výzva, postaviť budovy, ktoré by zohľadňovali jednak nedávnu minulosť železničky (má iba 63 rokov) ale akcentovala aj viac ako storočnú históriu vozidiel a parných lokomotív, ktoré na nej premávajú, je výzvou do budúcna.

„Azda sa v budúcnosti ešte podarí vybudovať aj ďalšie stavby, tak potrebné a dôležité pre zachovanie a budúcnosť detskej železnice, s jednotným architektonickým výrazom. Romantizujúce stavby môžu byť kompromisom medzi požiadavkami potrieb moderného cestovného ruchu a spokojnosťou detských cestujúcich i turistov z mnohých častí Slovenska i sveta,“ dodáva architekt a železničný historik Tomáš Haviar.

„Slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) bol schválený len koncom roka 2017. Na druhú etapu projektu - dokončenie staničnej budovy - bolo z projektu určených vyše 64.000 eur, náklady však boli oveľa vyššie,“ vysvetľuje predseda občianskeho združenia Ľubomír Lehotský. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.

 „Zvonku sme budovu opláštili zatepľovacou vrstvou, dreveným obkladom a hrazdením. Pribudli dobové lampy i smaltované informačné tabule aj v angličtine. Súčasne prebiehali aj práce na dokončovaní interiéru.  Asi najprevratnejšou novinkou na stanici sú prvé splachovacie toalety. Po zariadení budú miestnosti slúžiť ako zázemie pre našich dobrovoľníkov, dopravná kancelária, infocentrum a pokladňa,“ približuje novinky Igor Holéczy z detskej železničky.

V minulosti známa železnička disponovala kompletnou infraštruktúrou, v každej z troch staníc stáli jednoduché, no sympatické a účelné drevené staničné budovy. Súčasťou železničky tiež bola výhybňa Vpred, kde sa vlaky mohli križovať. V rámci projektu dôjde tiež v budúcom roku k obnoveniu tejto výhybne, čo by malo železničku ďalej zatraktívniť a zvýšiť jej kapacitu i bezpečnosť. Pôjde tak o najväčšiu investíciu do obnovy železničky za posledné desaťročia.

Station building comleted

25.9.2018

The station building of the Kosice Children's Historical Railway in Čermel, which was under construction, has reached its final shape. The civic association Košice Children Railway started with its construction in 2017. After the association succeeded with the international Slovak-Hungarian project, it also got finances for the completion of this construction. The first restored station building will begin to gradually revive and fulfill its purpose in the coming period.

The visitors remember well that at the Čermeľ station there already was one wooden station building in the past, but it had to be removed in the middle of the 90's. The building was not as charming as the one, that had grown there today. A new building with architectonical elements typical to Bankov and North Kosice areas, fits well into the valley of Čermeľ and becomes an indispensable adornment at one of the entrences to the second largest city in Slovakia. Of course, along with steam locomotives and historic wagons, it becomes another attraction of the children's railway, the only one preserved in the territory of the former Czechoslovakia.

"The strong motive of our reflection was to return the railway to the form it had at the time of its inception. I myself have been a supporter of this idea, but I gradually realized that the exact copy would not be the most appropriate means of revitalizing and modernizing the railway. After all, even the railway builders themselves have already assumed that the wooden stands will once be replace the walled structures in the future, "said Ľubomír Lehotský, chairman of the Children's Railroad Košice Košice.

This is why the this demanding role has been trusted to architect with in the field experience Tomáš Haviar.

"It was an interesting challenge even because we were not the first who had addressed this issue. Even in the past, we have had predecessors who have already designed and proposed something. However, the constructions did not materialize for lack of willingness and lack of finance. This is how we embraced and accepted the city's demand for the construction to fall into the late 19th century by features that were characteristic for this part of the city, but were also applied to railway constructions," explains the architect.

Children's Railway association believes that this construction may not be the last on the railway. The call to build buildings that take into account both the recent past of the railroad (now 63 years old) but has accentuated more than a century of history of vehicles and steam locomotives on it is a challenge for the future.

"In the future, we will still be able to construct other buildings, so necessary and important for the preservation and future of the children's railway, with a uniform architectural expression. Romantic constructions can be a compromise between the demands of modern tourism and the satisfaction of children and tourists from many parts of Slovakia and the world, "adds architect and railway historian Tomáš Haviar.


"The Slovak-Hungarian project of reconstruction of two neighboring narrow-gauge railways - Kosice Children's Historical Railways (KDHŽ) and the railway in Miškovec - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) was approved only at the end of 2017. For the second phase of building completion - more than 64,000 euros were granted, but costs were much higher, "explains the chairman of the civic association Ľubomír Lehotský. The project is funded by the European Union through the Interreg European Regional Development Fund.


"Building was equipped with insulation and imitation of wooden fillings. Work is not only on the façade, but also in the interior where we finished surfaces and other equipment. Perhaps the most revolutionary change in the station will be the first flush toilets, "says Igor Holéczy's from the association. In the building the public will also appreciate a mini waiting room, a souvenir shop, a cash desk or a toilet. There will also be offices of the civic association and the Young Railroad Club.
In the past, the well-known railroad had a complete infrastructure, for example, in each of the three stations there were sympathetic station buildings. Part of the railway also was a shunt VPRED, where trains could even cross. The project will also restore this shunt, which should further make the rail more attractive and increase its capacity. This will be the largest investment in railway renewal over the last decades.

A csermelyi állomásépület befejezése

25.9.2018

2018 Szeptember 25.- A csermelyi állomásépület befejezése


A csermelyi állomásépület elérte a végső alakját. A Detská železnica Košice polgári szövetség már 2017-ben megkezdte építését. Miután az egyesület sikeres lett a nemzetközi szlovák-magyar projektel, finanszírozást kapott az építés befejezéséhez.


Gondolatunk erős motívuma az volt, hogy a vasút olyan formába kerüljön, amely a kezdetektől volt - mondta a Kassai Gyermekvasút igazgatója Ľubomír Lehotský. Ezzel a szándékkal kérték fel Tomás Haviar építészmérnokot.


"A jövőben továbbra is képesek leszünk építeni olyan konstrukciókat, amelyek szükségesek és fontosak a gyermek vasútjának megőrzéséhez és jövőjéhez, egységes architekturális kifejeződéssel. A romantikus épületek kompromisszumot jelenthetnek a modern turizmus igényei és a gyermekek és a turisták elégedettsége között Szlovákiában és a világban ”- tette hozzá Tomáš Haviar építész és vasúti történész.


A vasútállomás befejezésére több mint 64 000 euró volt elkülönítve projektben, de a költségek természetesen magasabbak "- mondja Ľubomír Lehotský a Kassai Gyermekvasút civil szervezet igazgatója. A projektet az Európai Unió az Interreg Európai Regionális Fejlesztés Alapján keresztül finanszírozza.


"Az épületet egy hőréteggel borítjuk. A munka nem csak a homlokzaton, hanem a belső térben is folyik, ahol befejezzük a felületkezelést és a helyiség felszerelését. Talán az állomás legforradalmasabb változása az első flöss WC-k, "- mondja Igor Holéczy. Az épület nyilvánossága értékelni fogja a mini várótermet, egy ajándékboltot, egy pénztárcát vagy egy WC-t. A polgári szövetség és a Young Railroad Club irodái is itt lesznek.

          A múltban a jól ismert vasút teljes infrastruktúrával rendelkezett, például a három állomás mindegyikében szimpatikus állomásépületek voltak. A projekt lehetóvé teszi két vonat elterelését, amely tovább növeli a vasút vonzerejét és növeli kapacitását. Ez lesz a legnagyobb beruházás a vasút megújításában az elmúlt évtizedekben.


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri