LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

V Košiciach sa stretli oba realizačné tímy projektov

28.8.2018

Koncom augusta (28.8.2018) sa v Košiciach na pôde Mestských lesov už po štvrtý krát stretli oba realizačné tímy projektu RailGate – železnica Lillafured v Miškovci (LÁEV) a Detská železnica Košice, aby spoločne skoordinovali realizáciu projektov a vymenili si skúsenosti.

            Na konečnej stanici Alpinka ich čakalo prekvapenie v podobe pamätníka – lokomotívy Miškolc, ktorá pripomína slovensko-maďarskú spoluprácu. Podobný pamätník pribudne už zakrátko aj na železničke v Miškovci.

            Úvod stretnutia patril riaditeľovi Mestských lesov Tiborovi Rothovi, ktorý v pôsobivej prezentácii predstavil územie košických lesov a činnosti mestského podniku, ktorý sa stará o druhé najrozsiahlejšie mestské lesy v Európe.

            Projektový manažér detskej železnice Rudolf Bauer predstavil možnosti a prekážky rozvoja Košickej detskej historickej železnice. Za najväčšie prekážky prípadného predĺženia trate označil konflikt železnice s golfovým ihriskom, nedostatok parkovacích miest či ekologickú záťaž parnej prevádzky pre ovzdušie. V perspektíve desiatich rokov by chcel dosiahnuť napojenie železnice na verejnú dopravu od bufetu Ovečka až po Alpinku s ročnou návštevnosťou 100 000 návštevníkov, atraktívne podujatia pre verejnosť, rozvoj služieb ako je prenájom bicyklov, skútrov, skateboardov. To všetko za veľmi úzkej spolupráce s mestom Košice a ostatnými partnermi v Čermeli.

            Možnosti a spôsoby komunikácie a marketingu oboch železníc predstavili Zuzana Lehotská za Detskú železnicu Košice a Ádam Jákots z LÁEV, ktorý predstavil aj možnosti na rozvoj a najväčšie prekážky železnice na maďarskej strane.

Two project teams met in Košice

28.8.2018            At the end of August (28.8.2018), the two teams of the RailGate project - Lillafured Railroad in Miškovec (LÁEV) and the Košice Children Railroad met together to co-ordinate the implementation of the projects and exchange experience for the fourth time in Košice on the grounds of Municipal Forests.

            At the Alpinka terminal participants were surprised by the memorial - Miškolc locomotive, which reminds Slovak-Hungarian co-operation. A vogon named “Košice” will soon be in operation in the railway in Miškovec.

            The introduction of the meeting included the Director of City Forests Tibor Roth, who presented the territory of Košice forests and the activities of a city enterprise that takes care of the second largest urban forests in Europe.

            Child Railroad Project Manager Rudolf Bauer presented possibilities and obstacles to the development of the Košice Children's Historical Railroad. The biggest obstacles to the possible extension of the track have been the conflict between the railway and the golf course, the lack of parking spaces and the ecological burden of the steam operation on the air. In the perspective of ten years, he would like to get rail to annual attendance of 100,000 visitors, to organize attractive public events, development of services such as rental of bicycles, scooters. All this in close cooperation with the city of Košice and other partners in Čermel.

            The possibilities and ways of communication and marketing of both railways were presented by Zuzana Lehotská for the Children's Railway Košice and Adam Jákots of LÁEV, who presented possibilities for development and the biggest obstacles on the Hungarian side.

Projektcsapatok munkatalálkozója Kassán a kassai városi erdók részvételével

28.8.2018

2018 Augusztus 28-án  Projektcsapatok munkatalálkozója Kassán a kassai városi erdók részvételével

       Az Alpinka végállomáson egy meglepetés várta a magyarországi vendégeket a szlovák-magyar együttműködést emlékeztető emlékmű – egy Miskolcnak elnevezett mozdony. Hasonló emlékmű kerül majd hamarosan a Miskolci vasútra, amely a Kassa nevet foglya viselni.

       A találkozó bevezetőjét a városi erdők igazgatója, Roth Tibor tartotta, aki lenyűgöző előadásban bemutatta a Kassai erdők területét és egy városi vállalkozás tevékenységét, amely a második legnagyobb európai városi erdőkkel foglalkozik.

       A kassai gyermek vasút Rudolf Bauer projektmenedzsere bemutatta a Kassai Gyermek Történetmi Vasút fejlődésének lehetőségeit és akadályait. A pálya lehetséges kiterjesztésének legnagyobb akadálya a vasút és a golfpálya közötti konfliktus, a parkolóhelyek hiánya és a levegő gőzmozgásának ökológiai terhelése volt. Tíz év távlatában  évente 100 000 látogatóval, vonzó nyilvános eseményekkel, olyan szolgáltatások fejlesztésével, mint a kerékpárok, robogók, gördeszkák szeretné gazdagítani a turizmust. Mindez szoros együttműködésben Kassa városával és más partnerekkel a Csermelyben.

         A két vasút kommunikációs és marketing lehetőségeit és módjait Zuzana Lehotská és Ádám Jákots mutatták be.Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri