LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

DETSKÁ ŽELEZNICA V KOŠICIACH PO 30 ROKOCH OBNOVILA VÝHYBŇU VPRED

DETSKÁ ŽELEZNICA V KOŠICIACH PO 30 ROKOCH OBNOVILA VÝHYBŇU VPRED

          Po 30 rokoch sa dnes na Košickej detskej historickej železnici opäť križovali vlaky! Umožnila to obnovená výhybňa VPRED, ktorú bolo potrebné postaviť takmer odnova po tom, čo bola v roku 1989 rozobratá, ako nepotrebná. Práce mohli byť vykonané vďaka nadšeniu dobrovoľníkov, podpory sponzorov a najmä vďaka podpore takmer 90.000.- eur, ktorú železnička získala z európskych fondov. Obnovenie druhej koľaje umožní zvýšenie prepravnej kapacity obľúbenej turistickej úzkokoľajky a ešte viac zatraktívni železničku. V obnovenej stanici zároveň pribudli slepé odstavné koľaje na deponovanie vozňov.
            „Likvidácia druhej koľaje vo výhybni Vpred začala v roku 1989 a nám sa ju takmer presne po 30 rokoch podarilo obnoviť, výhybňa bola vždy súčasťou železničky svojím spôsobom v nej dotvárala atmosféru „veľkej“ železnice. Obnovená výhybňa zvýši priepustnosť trate, umožní flexibilnejšie reagovať na záujem cestujúcich a umožní križovanie nielen verejných, ale aj pracovných a služobných vlakov,“ vysvetlil Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.
          Prostriedky na obnovu koľajiska získalo združenie z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného Slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). Projekt je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.
            Úspech železničky ocenil aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. „Už ako dieťa som pravidelne navštevoval aj vtedajšiu Pioniersku, dnešnú Detskú železnicu. Spomínam si, že v stanici Vpred boli najprv dve koľaje a potom už len jedna. Dnes sa teším, že koľaj má opäť svoju sestru. Som hrdý na spoluprácu a úsilie všetkých, ktorí sa podieľajú na postupne obnove tejto nádhernej železničky. Verím, že aj vďaka pomoci mesta Košice budú častejšie pribúdať na jej trati takéto novinky, čím sa stane ešte atraktívnejšou a príťažlivejšou pre cestujúcich všetkých vekových skupín,“ uviedol Polaček.
             Úplná stavebná obnova koľajiska vo výhybni VPRED, ktorá sa nachádza v prostriedku trate železničky, trvala viac ako mesiac za plnej prevádzky. V stanici boli položené štyri výhybky, osadených bolo takmer 130 metrov koľaje č. 2 a pribudlo tiež vyše 130 metrov odstavných koľají. V celej stanici bol úplne vymenený koľajový zvršok. Stavebné práce realizovala spoločnosť Koľajové a dopravné stavby, s. r. o. Košice, ktorá sa už aj v dávnejšej minulosti  podieľala na oprave a záchrane trate detskej železnice.
            „V uplynulých troch desaťročiach ide o najväčšiu investíciu do infraštruktúry železničky a navyše do majetku mesta Košice. Ešte vlani sa nám z rovnakého projektu podarilo dokončiť stavbu prvej staničnej budovy. Investície do rozvoja a obnovy tešia našich návštevníkov, aj preto ich každoročne pribúda,“ priblížil Lehotský. Počet návštevníkov sa uplynulých sedem rokov podarilo zdvojnásobiť.
            Nadšenci z občianskeho združenia sa snažia železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi prevzali jej prevádzku. Postupne spojazdnili celý historický vozový park, rozšírili počet rušňov a vozňov na železničke a udržali nielen pravidelnú prevádzku unikátnych parných lokomotív, ale obnovili najmä dobrovoľnícky duch a detskú obsluhu, na ktorej sa podieľajú deti z košických základných a stredných škôl.

SHUNT VRED OF KOŠICE CHILDREN RAILWAY RECOVERED AFTER 30 YEARS

SHUNT VRED OF KOŠICE CHILDREN RAILWAY RECOVERED AFTER 30 YEARS

                After 30 years, there were crossing trains at the Košice Children's Railway today! This was possible after the complete reconstruction of the shunt VPRED, which had to be almost entirely rebuilt after it was dismantled in 1989 as unnecessary. The work could be done thanks to the enthusiasm of the volunteers, the support of the sponsors and, in particular, the support of almost 90,000 euros, which the railway received from European funds. The renewal of the second track at the VPRED station will make possible to increase the transport capacity of the popular tourist narrow-gauge railway and make it even more attractive. At the same time, blind tracks for wagons were added to the restored station.
         "The liquidation of the second track in the shunt VPRED began in 1989, we managed to restore it almost exactly after 30 years. VPRED station was always part of the railway, creating the atmosphere of the" big "railway. The restored second track will increase the capacity of the railway, allow a more flexible response to the interest of passengers and will enable the crossing of not only passenger but also cargo and service trains,” explained Ľubomír Lehotský, chairman of the civic association Košice children railway (KDŽ), which operates the tourist attraction.
               Money from European Funds were used to track restoration. It is a part of the cross-border Slovakia-Hungarian project for the reconstruction of two neighboring narrow-gauge railways - the Košice Children's Historic Railway (KDHŽ) and the railway in Miskolc - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). The project is funded through the European Regional Development Fund from the Interreg program.
             The success of the railway was also appreciated by the Mayor of Košice Jaroslav Polaček. “As a child, I regularly visited Pioneer's, today's Children's Railway. I remember that in the VPRED station there were two tracks and then only one. Today I look forward to seeing the track again with her new sister. I am proud of the cooperation and efforts of all those involved in the gradual renewal of this wonderful railway. I believe that thanks to the help of the city of Kosice, reconstruction and renewal of the railway will continue, making it even more attractive for passengers of all ages,” said Polaček.
          The complete reconstruction of the track in the VPRED station lasted for more than a month under full operation of the railway. Four new switches were placed in the station, almost 130 meters of track no. 2 and more than 130 meters of blind tracks were added. In the entire station tracks ware completely renewed. Construction work was carried out by Koľajové a dopravné stavby, s. r. o. Kosice, which has been also involved in the repairs of the children's railway tracks in the past.
           “In the past three decades, it has been the largest investment in Children railway rail infrastructure which is after all the property of city of Košice. Last year, we managed to complete the construction of the first station building from the same project. Investments in development and renewal are appreciated by our visitors, which is why their number grow every year,” Lehotsky said. The number of visitors has doubled over the past seven years.
          Enthusiasts from the civic association have been trying to revive the railroad since 2012, when they took it over from the state railway carrier. They gradually repaired the entire historical vehicle fleet, expanded the number of locomotives and wagons and maintained regular operation of unique steam locomotives. Volunteer spirit and children service, in which children from elementary and secondary schools in Košice participate in operation of the railway, return to this attraction.

A Kassai Gyermekvasút 30 év után felújította a VPRED megállói váltót

A Kassai Gyermekvasút 30 év után felújította a VPRED megállói váltót

           Harminc év után a mai napon újra keresztezték egymást a Kassai Torténelmi Gyermekvasút vonatai. Ezt a felújított Vpred kitéronel levo felújított váltó tette lehetové, amelyet szinte teljesen újjá kellett építeni azután, hogy 1989-ben lebontották, mint amire nincs szukség.  A munkát onkéntesek végezték szponzorok segítségével és foként koszonhetoenannak a 90 000 eurónak, amit az eur´pai alaptól kaptunk. A második vágány felújítása lehetové teszi a kedvelt keskenynyomtávú vasút kapacitása bovítését és még attraktívabbá teszi azt. A felújított megállón vakvágányok kiépítésére is sor kerult, amalyek lehetové teszik a vagonok félreállítását.

         „ A VPRED megállói váltó bontása 1989-ben kezdodott és nekunk csaknem pontosan harminc év után sikerult felújítani. A váltó mindig a kisvasút része volt és „nagyvasút“ illúzióját keltette. A felújított váltó megnoveli a kisvasút kapacitását, lehetové teszi a megnovekedett érdeklodés kielégítését és lehetové teszi nemcsak a látogatókat szállító vonatok, hanem a munkát végzo és szolgálati vonatok keresztezodését is“ mondta Ľubomír Lehotský a Gyermakvasút polgári társaság elnoke, amely a turisztikai attrakciót mukodteti.

         A felújításra a pénzt a társaság eur´pai alaptól kapta. Ez a határon átnyúló szlovák-magyar egyuttmukodés része, a két szomszédos keskenynyomtávú vasút- a Kassai Torténelmi Gyermekvasút és a Lillafuredi Állami Erdei Vasút felújítása. A projektet az Interreg- Európai régiófejlesztési program finanszírozta.


       A kisvasút sikerét Jaroslav Polaček, Kassa fopolgármestere is elismerte. „Mint gyerek rendszeresen látogattam a Pionírvasutat, késobb Gyermekvasutat. Emlékszem, a VPRED megállón eloszor két sínpár volt, azután már csak egy. Most orulok, hogy a sínpárnak újra van testvére.Buszke vagyok az egyuttmukodésre és mindenki lelkesedésére, akik résztvesznek ennek a gyonyoru kisvasútnak a felújításában. Remélem, hogy Kassa városa segítségével is létrejonnek hasonló újdonságok, hogy még attrakívabb, vonzób legyen minden korú idelátogató számára“ mondta Polaček úr.

            A vasútvonal közepén található VPRED váltó teljes építési megújítása több mint egy hónapig tartott teljes működtetés közben. Az állomáson négy váltó került elhelyezésre, a második számú sínpár közel 130 méterrel volt meghosszabbítva és több mint 130 méter leálló sínpár kerult átadásra. Az egész állomáson teljességében ki volt cserélve az ágyazat is. Az építési munkálatokat Koľajové a dopravné stavby, s. r. o. Kosice végezte, amely korábban résztvett a gyermekvasút javításában és megmentésében.
           „Az elmúlt három évtizedben ez volt a legnagyobb beruházás a vasúti infrastruktúrába, sőt, Kassa tulajdonába. Tavaly sikerült befejezni az ugyanazon projektből származó első állomás építését. A fejlesztésbe és a megújulásba történő befektetéseket kedvelik látogatóink, ezért minden évben nő a számuk, ”mondta Lehotský. A látogatók száma az elmúlt hét évben megduplázódott.
           A civil szervezet tagjai 2012 óta próbálják megemelni a vasutat. Fokozatosan összekapcsolták az egész történelmi járműparkot, bővítették a vasúti mozdonyok és vagonok számát, és nemcsak az egyedülálló gőzmozdonyok rendszeres működését tartották fenn, hanem az önkéntes szellem és a gyermekek részvételét is, amelyekben a Kassai általános és középiskolai gyerekek részt vesznek.


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri