LÍSTKY/TICKETS

Terra Incognita

Sme partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

RailGate

Interreg

Budujeme Partnerstvá

Interreg

Building Partnership

Interreg

Partnerséget építünk

Začala dostavba staničnej budovy

27.7.2018

Rozostavaná staničná budova detskej železnice v Čermeli dostáva konečnú podobu. S jej výstavbou začalo občianske združenie Detská železnica Košice ešte v minulom. Po tom čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto rozostavanej stavby. Prvá obnovená staničná budova historickej železničky tak začne slúžiť verejnosti ešte tento rok.

„Slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) bol schválený len koncom minulého roku. Priamo na dokončenie budovy je z projektu určených vyše 64.000 eur, náklady sú však samozrejme vyššie,“ približuje Ľubomír Lehotský z občianskeho združenia Detská železnica Košice. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.

 „Zvonku sme budovu opláštime zatepľovacou vrstvou a hrazdením. Práce nepokračujú len na fasáde, ale aj v interiéri, kde finišujeme s úpravou povrchov a zariaďovaním miestností. Asi najprevratnejšou zmenou na stanici budú prvé splachovacie toalety,“ približuje novinky Igor Holéczy z detskej železničky. Verejnosť v budove ocení aj mini čakáreň, predajňu suvenírov, pokladňu či toalety. V priestoroch tiež vzniknú kancelárie občianskeho združenia a Klubu mladých železničiarov.

V minulosti známa železnička disponovala kompletnou infraštruktúrou, v každej z troch staníc napríklad stáli sympatické staničné budovy. Súčasťou železničky tiež bola výhybňa VPRED, kde sa vlaky mohli dokonca križovať. V rámci projektu dôjde tiež k obnoveniu tejto výhybne, čo by malo železničku Ďalej zatraktívniť a zvýšiť jej kapacitu. Pôjde tak o najväčšiu investíciu do obnovy železničky za posledné desaťročia.

              

Kontakt

Zuzana Lehotská, Detská železnica Košice, o. z., kezeleznica@gmail.com, +421 905 496 426, www.detskazeleznica.sk, Facebook/detskazeleznica

Obsah tejto tlačovej správy neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

info@skhu.eu
www.skhu.eu
Európsky fond regionálneho rozvoja

Comletion of new station building has just begun

27.7.2018The redesigned building of the Čermel station gets the final form. Its construction was started by the civic association Kosice Children Railroad in the past. After the association succeeded with the international Slovak-Hungarian project, it also got finance for the completion of this dismantled building. The first renewed historic railway station will start serving the public this year.

"The Slovak-Hungarian project for the reconstruction of two neighboring narrow-gauge railways - Košice Children's Historical Railway (KDHŽ) and the railway in Miškovec - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) was approved only at the end of last year. More than 64,000 euros are directly allocated to the completion of the project, but the costs are of course higher," says Ľubomír Lehotský of the civic association Children's Railroad Košice. The project is funded by the European Union through the Interreg European Regional Development Fund.

"Building was equipped with insulation and imitation of wooden fillings. Work is not only on the façade, but also in the interior where we finished surfaces and other equipment. Perhaps the most revolutionary change in the station will be the first flush toilets, "says Igor Holéczy's from the association. In the building the public will also appreciate a mini waiting room, a souvenir shop, a cash desk or a toilet. There will also be offices of the civic association and the Young Railroad Club.

In the past, the well-known railroad had a complete infrastructure, for example, in each of the three stations there were sympathetic station buildings. Part of the railway also was a shunt VPRED, where trains could even cross. The project will also restore this shunt, which should further make the rail more attractive and increase its capacity. This will be the largest investment in railway renewal over the last decades.

Megkezdődött a csermelyi vasútállomás építése

27.7.2018

2018.7.27. Megkezdődött a csermelyi vasútállomás építése


          Végleges formát kap a Kassai Gyermekvasút újratervezett állomása. Építése a múltban a Kassai Gyermekvasút civil szervezet által indult. Miután az egyesület sikerrel járt a nemzetközi szlovák-magyar projektben, képes befejezni a vasútállomás épületét is. Az első megújult történelmi vasútállomás ebben az évben elkezdi a látogatók kiszolgálását.


            A vasútállomás befejezésére több mint 64 000 euró volt elkülönítve projektben, de a költségek természetesen magasabbak "- mondja Ľubomír Lehotský a Kassai Gyermekvasút civil szervezet igazgatója. A projektet az Európai Unió az Interreg Európai Regionális Fejlesztés Alapján keresztül finanszírozza.


          "Az épületet egy hőréteggel borítjuk. A munka nem csak a homlokzaton, hanem a belső térben is folyik, ahol befejezzük a felületkezelést és a helyiség felszerelését. Talán az állomás legforradalmasabb változása az első flöss WC-k, "- mondja Igor Holéczy. Az épület nyilvánossága értékelni fogja a mini várótermet, egy ajándékboltot, egy pénztárcát vagy egy WC-t. A polgári szövetség és a Young Railroad Club irodái is itt lesznek.


       A múltban a jól ismert vasút teljes infrastruktúrával rendelkezett, például a három állomás mindegyikében szimpatikus állomásépületek voltak. A projekt lehetóvé teszi két vonat elterelését, amely tovább növeli a vasút vonzerejét és növeli kapacitását. Ez lesz a legnagyobb beruházás a vasút megújításában az elmúlt évtizedekben.


Interreg Interreg Interreg
(234.29 kb)

Obsah tejto podstránky nie je oficiálnym stanoviskom Európskej únie.
The content of this site is not an official position of the European Union.
A honlap tartalma nem az Európai Unió hivatalos álláspontja.

www.skhu.eu

Naši partneri